абстрактнэ зэхэшIыкI     
‫المصطلحات المجردة‬

-

‫الادارة‬
elidaarat

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

‫الإعلان‬
elealaan

реклам, къэбарягъашI

-

‫الحظر‬
ehadher

Iизын зыхэмылъыр

-

‫المهنة‬
elmehna

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

‫الخيار‬
elkhiyaar

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

‫التعاون‬
ettaeaawon

Iоф зэдэшIэныр

-

‫الاتصال‬
el'ittisal

контакт, зэгурыIоныр

-

‫إعلان الحب‬
ealaan elhob

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

‫التراجع‬
ettaraajoea

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

‫التعريف‬
etteariif

гъэунэфыныр

-

‫الفرق‬
elfark

зэфэмыдэныгъ

-

‫الإتجاه‬
e'ittijaah

направление

-

‫الإكتشاف‬
el'iktishaaf

къэгъотыгъакIэр

-

‫التنوع‬
ettanwiiea

зэфэмыдэныгъ

-

‫الجهد‬
eljohed

уилъэкI епхьылIэныр

-

‫الاستكشاف‬
elistekshaaf

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

‫السقوط‬
essokoot

тефэныр укIорэиныр

-

‫القوة‬
elkowa

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

‫الحرية‬
elhorriya

шъхьафитныгъ

-

‫الشبح‬
eshshabah

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

‫الوطن‬
elwatan

родинэ, хэкужъ

-

‫الوهم‬
elwahem

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

‫الخيال‬
elkhayaal

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

‫الذكاء‬
edhakaa'

акъылышIоныгъ

-

‫الدعوة‬
edaewa

къегъэблэгъэныр

-

‫الضوء‬
edhdhaw'

нэф, нэфын

-

‫الخسارة‬
elkhassaara

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

‫الخطأ‬
elkhata'

хэукъоныгъ

-

‫الحماية‬
elhimaaya

къэухъумэныгъ

-

‫الإنعكاس‬
elineaikaas

къэгъэлъэгъоныр

-

‫الخطر‬
elkhatar

теушхоныгъ, екуныгъ

-

‫السلامة‬
essalaama

щынэгъончъагъ

-

‫الجنس‬
eljens

пол, хъуа-бза

-

‫التضامن‬
ettadhaamon

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

‫التقليد‬
ettakliid

хабзэ афэхъугъэр

-

‫الوزن‬
elwazen

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
‫الادارة‬
elidaarat
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
‫الإعلان‬
elealaan
реклам, къэбарягъашI

-
‫السهم‬
essahem
щэбзащ

-
‫الحظر‬
ehadher
Iизын зыхэмылъыр

-
‫المهنة‬
elmehna
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
‫الوسط‬
elwasat
гузэгу

-
‫الخيار‬
elkhiyaar
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
‫التعاون‬
ettaeaawon
Iоф зэдэшIэныр

-
‫اللون‬
ellawen
шъо

-
‫الاتصال‬
el'ittisal
контакт, зэгурыIоныр

-
‫الخطر‬
elkhatar
щынагъо

-
‫إعلان الحب‬
ealaan elhob
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
‫التراجع‬
ettaraajoea
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
‫التعريف‬
etteariif
гъэунэфыныр

-
‫الفرق‬
elfark
зэфэмыдэныгъ

-
‫الصعوبة‬
essoeaoba
къиныгъу

-
‫الإتجاه‬
e'ittijaah
направление

-
‫الإكتشاف‬
el'iktishaaf
къэгъотыгъакIэр

-
‫الفوضى‬
elfawdhaa
тэрэзыджэ

-
‫البعد‬
elboeaed
чыжьагъ

-
‫المسافة‬
elmasaafa
чIыгууанэ

-
‫التنوع‬
ettanwiiea
зэфэмыдэныгъ

-
‫الجهد‬
eljohed
уилъэкI епхьылIэныр

-
‫الاستكشاف‬
elistekshaaf
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
‫السقوط‬
essokoot
тефэныр укIорэиныр

-
‫القوة‬
elkowa
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
‫العطر‬
eleaeter
мэ IашIу

-
‫الحرية‬
elhorriya
шъхьафитныгъ

-
‫الشبح‬
eshshabah
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
‫النصف‬
ennesef
ыныкъу

-
‫الإرتفاع‬
elertifaaea
лъэгагъ

-
‫المساعدة‬
elmosaaeada
IэпыIэгъу

-
‫مكان الاختباء‬
makaan elekhtibaae
гъэбылъыпIэ

-
‫الوطن‬
elwatan
родинэ, хэкужъ

-
‫النظافة‬
ennadhaafa
къэбзэныгъ

-
‫الفكرة‬
elfekra
идей

-
‫الوهم‬
elwahem
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
‫الخيال‬
elkhayaal
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
‫الذكاء‬
edhakaa'
акъылышIоныгъ

-
‫الدعوة‬
edaewa
къегъэблэгъэныр

-
‫العدالة‬
eleadaala
зэфагъ

-
‫الضوء‬
edhdhaw'
нэф, нэфын

-
‫النظرة‬
ennadhra
плъакIэ

-
‫الخسارة‬
elkhassaara
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
‫التكبير‬
ettakbiir
хэхъоныр

-
‫الخطأ‬
elkhata'
хэукъоныгъ

-
‫جريمة القتل‬
jariimat elkatel
укIыныгъ

-
‫الأمة‬
elomma
нацие

-
‫الحداثة‬
elhadaatha
къежьэгъакI

-
‫الإمكانية‬
el'mkaaniya
амал

-
‫الصبر‬
essaber
щыIагъ

-
‫التخطيط‬
ettakhtiit
ихъухьаныр

-
‫المشكلة‬
elmochkila
проблем

-
‫الحماية‬
elhimaaya
къэухъумэныгъ

-
‫الإنعكاس‬
elineaikaas
къэгъэлъэгъоныр

-
‫الجمهورية‬
ejjomhoriya
республик

-
‫الخطر‬
elkhatar
теушхоныгъ, екуныгъ

-
‫السلامة‬
essalaama
щынэгъончъагъ

-
‫السر‬
esser
шъэфы

-
‫الجنس‬
eljens
пол, хъуа-бза

-
‫الظل‬
edhel
жьау

-
‫الحجم‬
elhajem
иинагъ

-
‫التضامن‬
ettadhaamon
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
‫النجاح‬
ennajaah
гъэхьагъэ

-
‫الدعم‬
edaeam
IэпыIэгъу

-
‫التقليد‬
ettakliid
хабзэ афэхъугъэр

-
‫الوزن‬
elwazen
онтэгъугъэ, хьылъагъ