къалэ     
‫مدينة‬

-

‫المسكن‬
elmaskan

зыщыпсэухэрэ ун

-

‫البنك‬
elbank

тетIысхьапIэ

-

‫ مسارالدراجة‬
masaar eddarraja

кушъхьэфэчъэ гъогу

-

‫العاصمة‬
eleaasima

къэлэ шъхьаI

-

‫الجريمة‬
eljariima

бзэджэшIагъэ

-

‫المظاهرة‬
elmadhaaher

демонстрацие

-

‫المرفأ‬
elmarfa'

къухьэуцупI

-

‫المعلم‬
elmoeallem

зыгъэгъуазэрэр

-

‫مقعد الحديقة‬
maead elhadiika

паркым дэт тетIысхьапI

-

‫الحانة‬
elhaana

пивэшъуапI

-

‫المشاهد‬
elmashaahed

мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-

‫الأفق‬
elofok

горизонт, нэплъэгъу

-

‫ ضوء الشارع‬
dhaw' eshsharea

гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-

‫البرج‬
elborj

башн, чэшъан

-

‫السيارة‬
essayyara

зэрэзэращэрэ средств

-

‫برج المياه‬
borj elmiyaah

псырыкIо башн, чэшъан

-
‫ المطار‬
elmataar
аэропорт

-
‫المسكن‬
elmaskan
зыщыпсэухэрэ ун

-
‫البنك‬
elbank
тетIысхьапIэ

-
‫المدينة الكبيرة‬
elmadiina elkabiira
къэлэ ин, къэлэшхо

-
‫ مسارالدراجة‬
masaar eddarraja
кушъхьэфэчъэ гъогу

-
‫ ميناء القوارب‬
minaa' elkawaareb
къухьэуцупI

-
‫العاصمة‬
eleaasima
къэлэ шъхьаI

-
‫لعبة الأجراس‬
leobat el'ajraas
одыджын жъгъыу

-
‫المقبرة‬
elmakbara
къэхалъ

-
‫السينما‬
essinimaa
кинотеатр

-
‫المدينة‬
elmadiina
къалэ

-
‫خريطة المدينة‬
khaaritat elmadiina
къалэм икарт

-
‫الجريمة‬
eljariima
бзэджэшIагъэ

-
‫المظاهرة‬
elmadhaaher
демонстрацие

-
‫المعرض‬
elmaearadh
ермэлыкъ

-
‫فرقة اطفاء الحريق‬
ferkat itfaa' elhariik
мэшIогъэкIосэ куп

-
‫الينبوع‬
elyonbooea
фонтан

-
‫القمامة‬
elkomaama
хэкIы

-
‫المرفأ‬
elmarfa'
къухьэуцупI

-
‫الفندق‬
elfondok
хьакIэщ

-
‫الصنبور‬
essonboor
гидрант

-
‫المعلم‬
elmoeallem
зыгъэгъуазэрэр

-
‫علبة البريد‬
eolbat elbariid
почтэ ящык

-
‫الجيران‬
eljiraan
зэгъунэгъу

-
‫ضوء النيون‬
dhaw' enniyoon
неон остыгъ

-
‫الملهى الليلي‬
elmalhaa ellaylii
чэщ клуб

-
‫البلدة القديمة‬
elbalda elkadiima
къэлэжъ

-
‫الأوبرا‬
el'obraa
опер

-
‫الحديقة‬
elhadiika
парк

-
‫مقعد الحديقة‬
maead elhadiika
паркым дэт тетIысхьапI

-
‫باحة وقوف السيارات‬
baahat wokoof essayyaraat
уцупIэ чIыпI

-
‫كشك الهاتف العمومي‬
koshek elhaatef eleomoomii
телефон будк

-
‫الرمز البريدي (ZIP)‬
erramez elbariirii (ZIP)
почтэ индекс

-
‫السجن‬
essejen
хьапс

-
‫الحانة‬
elhaana
пивэшъуапI

-
‫المشاهد‬
elmashaahed
мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-
‫الأفق‬
elofok
горизонт, нэплъэгъу

-
‫ ضوء الشارع‬
dhaw' eshsharea
гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-
‫المكتب السياحي‬
elmaktab essiyaahii
турис бюро, IофшIапI

-
‫البرج‬
elborj
башн, чэшъан

-
‫النفق‬
ennafak
туннель

-
‫السيارة‬
essayyara
зэрэзэращэрэ средств

-
‫القرية‬
elkarya
къуаджэ

-
‫برج المياه‬
borj elmiyaah
псырыкIо башн, чэшъан