офис     
‫مكتب‬

-

‫المؤتمر‬
almo'tamar

конференцие

-

‫النسخة‬
ennoskha

тешIыкIыгъэр

-

‫الملف‬
elmilaf

папкэ, тхылъыпIалъэ

-

‫حافظة‬
haafidha

IофшIапIэ чIагъэуцорэ шкаф

-

‫ سلة الرسائل‬
sallat errassa'el

письмэу къахьрэр зытыралъхьэрэ лоток

-

‫ كرسي المكتب ‬
korssii elmaktab

офисым чIэт пхъэнтIэкIу шъаб

-

‫الساعات الإضافية‬
essaaeaat el'dhaafiya

IофшIэгъум хэмыхьэрэ уахът

-

‫الربط فى دوامة‬
errabta fi dawwaama

спиралькIэ зыхегъэубытэнэр

-

‫دبوس‬
dabboos elwarak

скрепкэ, тхылъыпIэ дэгъан

-

‫الدباسة‬
eddabbaasa

степлер, тхылъыпIэ дэгъан

-

‫الآلة الكاتبة‬
el'aala elkaatiba

зэрэхаутырэ Iэмэ-псым

-
‫قلم الحبر‬
kalam elheber
ручкэ

-
‫إستراحة‬
estiraaha
зэпыугъу

-
‫محفظة الوثائق‬
mehfadhat elwathaa'ek
портфель, Iалъмэкъ

-
‫ قلم رصاص للتلوين ‬
kalam rasaas lettalwiin
къэлэм зэмышъогъухэр

-
‫المؤتمر‬
almo'tamar
конференцие

-
‫ قاعة المؤتمرات‬
kaaeat elmo'tamaraat
конференц-зал

-
‫النسخة‬
ennoskha
тешIыкIыгъэр

-
‫دليل العناوين‬
daliil eleanaawiin
каталог

-
‫الملف‬
elmilaf
папкэ, тхылъыпIалъэ

-
‫حافظة‬
haafidha
IофшIапIэ чIагъэуцорэ шкаф

-
‫قلم حبر‬
kalam heber
авторучк

-
‫ سلة الرسائل‬
sallat errassa'el
письмэу къахьрэр зытыралъхьэрэ лоток

-
‫قلم حبر‬
kalam heber
маркер

-
‫الدفتر ‬
eddaftar
тетрадь

-
‫ المفكرة‬
elmofakkira
блокнот

-
‫المكتب‬
elmaktab
офис

-
‫ كرسي المكتب ‬
korssii elmaktab
офисым чIэт пхъэнтIэкIу шъаб

-
‫الساعات الإضافية‬
essaaeaat el'dhaafiya
IофшIэгъум хэмыхьэрэ уахът

-
‫دبوس الورق‬
dabboos elwarak
скрепкэ

-
‫قلم الرصاص‬
kalam errasaas
къэлэм

-
‫محدث الثقب‬
mohdeh ethokeb
гъонэрышI

-
‫الخزنة‬
elkhazna
сейф

-
‫المبراة‬
elmebraat
лъыпIэ

-
‫قصاصة الورقة ‬
ksaasat elwarak
тхылъыпIэ жъгъэу

-
‫آلة تقطيع الورق‬
aalat taktiiea elwarak
шредер

-
‫الربط فى دوامة‬
errabta fi dawwaama
спиралькIэ зыхегъэубытэнэр

-
‫دبوس‬
dabboos elwarak
скрепкэ, тхылъыпIэ дэгъан

-
‫الدباسة‬
eddabbaasa
степлер, тхылъыпIэ дэгъан

-
‫الآلة الكاتبة‬
el'aala elkaatiba
зэрэхаутырэ Iэмэ-псым

-
‫مكان العمل‬
makaan eleamal
IофшIэпIэ чIыпI