зэхэшIыкIыныгъэхэр     
Sentoj

-

la korinklino

гум рихьыныр

-

la kolero

лъэшэу губжыныгъ

-

la enuo

зэщыныгъ

-

la konfido

цыхьэ

-

la kreemo

ямышIыкIэныгъ

-

la krizo

кризис

-

la scivolemo

сыдрэри зэригъэшIэным кIэхъопсын

-

la malvenko

къытекIоныр

-

la depresio

депрессие

-

la malespero

гукIодыгъо

-

la seniluziiĝo

кIэгъожьыныр, гущыкIыныр

-

la malfido

цыхьэ мышIын

-

la dubo

еджэнджэшыныгъ

-

la sonĝo

пкIыхьипIэ

-

la laciĝo

пшъын

-

la timo

щынагъо, щтэ

-

la lukto

зэщыхьаныр

-

la amikeco

зэкъошыныгъ

-

la amuzo

гуапэ, гухахъу

-

la funebro

чэфынчъагъ, гукъау

-

la grimaco

нэшIэ-IушIагъ

-

la feliĉo

насып

-

la espero

гугъэ

-

la malsato

гъаблэ

-

la intereso

шIогъэшIэгъон

-

la ĝojo

гушIуагъо

-

la kiso

бэоныр

-

la soleco

зэкъоныгъ

-

la amo

шIулъэгъу

-

la melankolio

гумэхагъ, нэшхъэигъ

-

la humoro

ыгукIэ изэрэщыт

-

la optimismo

нэшIогушIуагъ, оптимизм

-

la paniko

егъэлыягъэу щынэныгъ

-

la perplekso

зэрымырыныгъ

-

la furiozo

Губжы ин, пхъэшэныгъ

-

la malakcepto

мыдэныр

-

la rilato

фыщытыкIэ

-

la peto

кIэупчIэн

-

la krio

куо макъ, кIый макъ

-

la sekuro

щынэгъончъэ

-

la ŝoko

щтэн

-

la rideto

щхыпцIын

-

la tenero

гъэшIоныгъ

-

la penso

гупшыс

-

la antaŭzorgo

хэгупшысэныгъ

-
la korinklino
гум рихьыныр

-
la kolero
лъэшэу губжыныгъ

-
la enuo
зэщыныгъ

-
la konfido
цыхьэ

-
la kreemo
ямышIыкIэныгъ

-
la krizo
кризис

-
la scivolemo
сыдрэри зэригъэшIэным кIэхъопсын

-
la malvenko
къытекIоныр

-
la depresio
депрессие

-
la malespero
гукIодыгъо

-
la seniluziiĝo
кIэгъожьыныр, гущыкIыныр

-
la malfido
цыхьэ мышIын

-
la dubo
еджэнджэшыныгъ

-
la sonĝo
пкIыхьипIэ

-
la laciĝo
пшъын

-
la timo
щынагъо, щтэ

-
la lukto
зэщыхьаныр

-
la amikeco
зэкъошыныгъ

-
la amuzo
гуапэ, гухахъу

-
la funebro
чэфынчъагъ, гукъау

-
la grimaco
нэшIэ-IушIагъ

-
la feliĉo
насып

-
la espero
гугъэ

-
la malsato
гъаблэ

-
la intereso
шIогъэшIэгъон

-
la ĝojo
гушIуагъо

-
la kiso
бэоныр

-
la soleco
зэкъоныгъ

-
la amo
шIулъэгъу

-
la melankolio
гумэхагъ, нэшхъэигъ

-
la humoro
ыгукIэ изэрэщыт

-
la optimismo
нэшIогушIуагъ, оптимизм

-
la paniko
егъэлыягъэу щынэныгъ

-
la perplekso
зэрымырыныгъ

-
la furiozo
Губжы ин, пхъэшэныгъ

-
la malakcepto
мыдэныр

-
la rilato
фыщытыкIэ

-
la peto
кIэупчIэн

-
la krio
куо макъ, кIый макъ

-
la sekuro
щынэгъончъэ

-
la ŝoko
щтэн

-
la rideto
щхыпцIын

-
la tenero
гъэшIоныгъ

-
la penso
гупшыс

-
la antaŭzorgo
хэгупшысэныгъ