абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado +

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

la reklamo +

реклам, къэбарягъашI

-

la sago +

щэбзащ

-

la malpermeso +

Iизын зыхэмылъыр

-

la kariero +

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

la centro +

гузэгу

-

la elekto +

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

la kunlaborado +

Iоф зэдэшIэныр

-

la koloro +

шъо

-

la kontakto +

контакт, зэгурыIоныр

-

la danĝero +

щынагъо

-

la amdeklaro +

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

la defalo +

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

la difino +

гъэунэфыныр

-

la diferenco +

зэфэмыдэныгъ

-

la malfacilaĵo +

къиныгъу

-

la direkto +

направление

-

la malkovro +

къэгъотыгъакIэр

-

la malordo +

тэрэзыджэ

-

la malproksimo +

чыжьагъ

-

la distanco +

чIыгууанэ

-

la diverseco +

зэфэмыдэныгъ

-

la peno +

уилъэкI епхьылIэныр

-

la eksploro +

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

la falo +

тефэныр укIорэиныр

-

la forto +

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

la parfumo +

мэ IашIу

-

la libereco +

шъхьафитныгъ

-

la fantomo +

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

la duono +

ыныкъу

-

la alteco +

лъэгагъ

-

la helpo +

IэпыIэгъу

-

la kaŝejo +

гъэбылъыпIэ

-

la hejmlando +

родинэ, хэкужъ

-

la higieno +

къэбзэныгъ

-

la ideo +

идей

-

la iluzio +

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

la imago +

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

la inteligenteco +

акъылышIоныгъ

-

la invito +

къегъэблэгъэныр

-

la justeco +

зэфагъ

-

la lumo +

нэф, нэфын

-

la rigardo +

плъакIэ

-

la perdo +

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

la pligrandigo +

хэхъоныр

-

la eraro +

хэукъоныгъ

-

la murdo +

укIыныгъ

-

la nacio +

нацие

-

la novaĵo +

къежьэгъакI

-

la opcio +

амал

-

la pacienco +

щыIагъ

-

la planado +

ихъухьаныр

-

la problemo +

проблем

-

la protektado +

къэухъумэныгъ

-

la reflekto +

къэгъэлъэгъоныр

-

la respubliko +

республик

-

la risko +

теушхоныгъ, екуныгъ

-

la sekureco +

щынэгъончъагъ

-

la sekreto +

шъэфы

-

la sekso +

пол, хъуа-бза

-

la ombro +

жьау

-

la grandeco +

иинагъ

-

la solidareco +

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

la sukceso +

гъэхьагъэ

-

la subteno +

IэпыIэгъу

-

la tradicio +

хабзэ афэхъугъэр

-

la pezo +

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
la administrado
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
la reklamo
реклам, къэбарягъашI

-
la sago
щэбзащ

-
la malpermeso
Iизын зыхэмылъыр

-
la kariero
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
la centro
гузэгу

-
la elekto
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
la kunlaborado
Iоф зэдэшIэныр

-
la koloro
шъо

-
la kontakto
контакт, зэгурыIоныр

-
la danĝero
щынагъо

-
la amdeklaro
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
la defalo
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
la difino
гъэунэфыныр

-
la diferenco
зэфэмыдэныгъ

-
la malfacilaĵo
къиныгъу

-
la direkto
направление

-
la malkovro
къэгъотыгъакIэр

-
la malordo
тэрэзыджэ

-
la malproksimo
чыжьагъ

-
la distanco
чIыгууанэ

-
la diverseco
зэфэмыдэныгъ

-
la peno
уилъэкI епхьылIэныр

-
la eksploro
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
la falo
тефэныр укIорэиныр

-
la forto
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
la parfumo
мэ IашIу

-
la libereco
шъхьафитныгъ

-
la fantomo
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
la duono
ыныкъу

-
la alteco
лъэгагъ

-
la helpo
IэпыIэгъу

-
la kaŝejo
гъэбылъыпIэ

-
la hejmlando
родинэ, хэкужъ

-
la higieno
къэбзэныгъ

-
la ideo
идей

-
la iluzio
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
la imago
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
la inteligenteco
акъылышIоныгъ

-
la invito
къегъэблэгъэныр

-
la justeco
зэфагъ

-
la lumo
нэф, нэфын

-
la rigardo
плъакIэ

-
la perdo
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
la pligrandigo
хэхъоныр

-
la eraro
хэукъоныгъ

-
la murdo
укIыныгъ

-
la nacio
нацие

-
la novaĵo
къежьэгъакI

-
la opcio
амал

-
la pacienco
щыIагъ

-
la planado
ихъухьаныр

-
la problemo
проблем

-
la protektado
къэухъумэныгъ

-
la reflekto
къэгъэлъэгъоныр

-
la respubliko
республик

-
la risko
теушхоныгъ, екуныгъ

-
la sekureco
щынэгъончъагъ

-
la sekreto
шъэфы

-
la sekso
пол, хъуа-бза

-
la ombro
жьау

-
la grandeco
иинагъ

-
la solidareco
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
la sukceso
гъэхьагъэ

-
la subteno
IэпыIэгъу

-
la tradicio
хабзэ афэхъугъэр

-
la pezo
онтэгъугъэ, хьылъагъ