абстрактнэ зэхэшIыкI     
Hal-hal abstrak

-

administrasi +

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

iklan +

реклам, къэбарягъашI

-

panah +

щэбзащ

-

larangan +

Iизын зыхэмылъыр

-

karier +

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

tengah +

гузэгу

-

pilihan +

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

kolaborasi +

Iоф зэдэшIэныр

-

warna +

шъо

-

kontak +

контакт, зэгурыIоныр

-

bahaya +

щынагъо

-

pernyataan cinta +

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

merosot +

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

definisi +

гъэунэфыныр

-

perbedaan +

зэфэмыдэныгъ

-

kesulitan +

къиныгъу

-

arah +

направление

-

penemuan +

къэгъотыгъакIэр

-

semrawut +

тэрэзыджэ

-

jarak jauh +

чыжьагъ

-

jarak +

чIыгууанэ

-

keanekaragaman +

зэфэмыдэныгъ

-

usaha +

уилъэкI епхьылIэныр

-

eksplorasi +

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

jatuh +

тефэныр укIорэиныр

-

tenaga +

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

aroma +

мэ IашIу

-

kebebasan +

шъхьафитныгъ

-

hantu +

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

setengah +

ыныкъу

-

ketinggian +

лъэгагъ

-

bantuan +

IэпыIэгъу

-

tempat bersembunyi +

гъэбылъыпIэ

-

tanah air +

родинэ, хэкужъ

-

kebersihan +

къэбзэныгъ

-

ide +

идей

-

ilusi +

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

imajinasi +

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

kecerdasan +

акъылышIоныгъ

-

undangan +

къегъэблэгъэныр

-

keadilan +

зэфагъ

-

cahaya +

нэф, нэфын

-

penampilan +

плъакIэ

-

kerugian +

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

pembesaran +

хэхъоныр

-

kesalahan +

хэукъоныгъ

-

pembunuhan +

укIыныгъ

-

bangsa +

нацие

-

hal baru +

къежьэгъакI

-

pilihan +

амал

-

kesabaran +

щыIагъ

-

perencanaan +

ихъухьаныр

-

masalah +

проблем

-

perlindungan +

къэухъумэныгъ

-

pantulan +

къэгъэлъэгъоныр

-

republik +

республик

-

risiko +

теушхоныгъ, екуныгъ

-

keselamatan +

щынэгъончъагъ

-

rahasia +

шъэфы

-

seks +

пол, хъуа-бза

-

bayangan +

жьау

-

ukuran +

иинагъ

-

solidaritas +

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

keberhasilan +

гъэхьагъэ

-

dukungan +

IэпыIэгъу

-

tradisi +

хабзэ афэхъугъэр

-

berat +

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
administrasi
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
iklan
реклам, къэбарягъашI

-
panah
щэбзащ

-
larangan
Iизын зыхэмылъыр

-
karier
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
tengah
гузэгу

-
pilihan
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
kolaborasi
Iоф зэдэшIэныр

-
warna
шъо

-
kontak
контакт, зэгурыIоныр

-
bahaya
щынагъо

-
pernyataan cinta
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
merosot
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
definisi
гъэунэфыныр

-
perbedaan
зэфэмыдэныгъ

-
kesulitan
къиныгъу

-
arah
направление

-
penemuan
къэгъотыгъакIэр

-
semrawut
тэрэзыджэ

-
jarak jauh
чыжьагъ

-
jarak
чIыгууанэ

-
keanekaragaman
зэфэмыдэныгъ

-
usaha
уилъэкI епхьылIэныр

-
eksplorasi
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
jatuh
тефэныр укIорэиныр

-
tenaga
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
aroma
мэ IашIу

-
kebebasan
шъхьафитныгъ

-
hantu
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
setengah
ыныкъу

-
ketinggian
лъэгагъ

-
bantuan
IэпыIэгъу

-
tempat bersembunyi
гъэбылъыпIэ

-
tanah air
родинэ, хэкужъ

-
kebersihan
къэбзэныгъ

-
ide
идей

-
ilusi
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
imajinasi
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
kecerdasan
акъылышIоныгъ

-
undangan
къегъэблэгъэныр

-
keadilan
зэфагъ

-
cahaya
нэф, нэфын

-
penampilan
плъакIэ

-
kerugian
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
pembesaran
хэхъоныр

-
kesalahan
хэукъоныгъ

-
pembunuhan
укIыныгъ

-
bangsa
нацие

-
hal baru
къежьэгъакI

-
pilihan
амал

-
kesabaran
щыIагъ

-
perencanaan
ихъухьаныр

-
masalah
проблем

-
perlindungan
къэухъумэныгъ

-
pantulan
къэгъэлъэгъоныр

-
republik
республик

-
risiko
теушхоныгъ, екуныгъ

-
keselamatan
щынэгъончъагъ

-
rahasia
шъэфы

-
seks
пол, хъуа-бза

-
bayangan
жьау

-
ukuran
иинагъ

-
solidaritas
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
keberhasilan
гъэхьагъэ

-
dukungan
IэпыIэгъу

-
tradisi
хабзэ афэхъугъэр

-
berat
онтэгъугъэ, хьылъагъ