хэтэрыкIхэр     
Ortaggi

-

i cavolini di Bruxelles

брюсель къэбаскъ

-

il carciofo

артишок

-

l'asparago

адыгэгубгъохьапхъ, губгъожау

-

l'avocado

авокадо

-

i fagioli

джэнч

-

il peperone

щыбжьый

-

i broccoli

брокколи, къэбэскъэ жъгъырыб

-

il cavolo

къэбаскъ

-

la rapa

кольраби, бэлыджэ къэбаскъ

-

la carota

пхъы

-

il cavolfiore

къэбэскъэ жъгъырыб

-

il sedano

чIыгыныф

-

la cicoria

шъуашIогын, цукIэбз

-

il peperoncino

чили, щыбжьый стыр

-

il mais

натрыф

-

il cetriolo

нэшэбэгу

-

la melanzana

баклажан

-

il finocchio

фенхель

-

l'aglio

бжьыныф

-

il cavolo verde

тхьапэшхо къэбаскъ

-

la bietola

магольд

-

il porro

тхьагъэлыдж

-

la lattuga

салат, къэбэскъэшъхьэ салат

-

l'okra

бамия

-

l'oliva

(олив) зэйтын

-

la cipolla

бжьыны

-

il prezzemolo

къонгын

-

il pisello

гуузджэнч, горох, джэнчхъурай

-

la zucca

къэбы

-

i semi di zucca

къэбыкIэ

-

il ravanello

бэлыдж

-

il cavolo rosso

къэбэскъэ плъыжь

-

il peperone rosso

щыбжьый стыр

-

gli spinaci

шпинат, джэц, къотыр

-

la patata dolce

картоф IэшIу

-

il pomodoro

помидор

-

la verdura

хэтэрыкI

-

la zucchina

цуккини, къэбыжъые шхъуантI

-
i cavolini di Bruxelles
брюсель къэбаскъ

-
il carciofo
артишок

-
l'asparago
адыгэгубгъохьапхъ, губгъожау

-
l'avocado
авокадо

-
i fagioli
джэнч

-
il peperone
щыбжьый

-
i broccoli
брокколи, къэбэскъэ жъгъырыб

-
il cavolo
къэбаскъ

-
la rapa
кольраби, бэлыджэ къэбаскъ

-
la carota
пхъы

-
il cavolfiore
къэбэскъэ жъгъырыб

-
il sedano
чIыгыныф

-
la cicoria
шъуашIогын, цукIэбз

-
il peperoncino
чили, щыбжьый стыр

-
il mais
натрыф

-
il cetriolo
нэшэбэгу

-
la melanzana
баклажан

-
il finocchio
фенхель

-
l'aglio
бжьыныф

-
il cavolo verde
тхьапэшхо къэбаскъ

-
la bietola
магольд

-
il porro
тхьагъэлыдж

-
la lattuga
салат, къэбэскъэшъхьэ салат

-
l'okra
бамия

-
l'oliva
(олив) зэйтын

-
la cipolla
бжьыны

-
il prezzemolo
къонгын

-
il pisello
гуузджэнч, горох, джэнчхъурай

-
la zucca
къэбы

-
i semi di zucca
къэбыкIэ

-
il ravanello
бэлыдж

-
il cavolo rosso
къэбэскъэ плъыжь

-
il peperone rosso
щыбжьый стыр

-
gli spinaci
шпинат, джэц, къотыр

-
la patata dolce
картоф IэшIу

-
il pomodoro
помидор

-
la verdura
хэтэрыкI

-
la zucchina
цуккини, къэбыжъые шхъуантI