уахътэ     
時間

-

目覚まし時計
mezamashidokei

къытеорэ сыхьат

-

古代史
kodai-shi

ижърэ зэман

-

アンティーク
antīku

антиквариат

-

スケジュール帳
sukejūru-chō

тхьэмэфэ-мэфэпчъ

-


aki

бжыхьэ

-

休憩
kyūkei

гъэпсэфыгъо

-

世紀
seiki

лIэшIэгъу

-

時計
tokei

сыхьат

-

日付
hidzuke

уахътэр

-

デジタル時計
dejitarudokei

электрон сыхьат

-

日食
nisshoku

тыгъэ убытыныр

-

将来
shōrai

къэхъущтыр, къэкIощтыр

-

歴史
rekishi

тарихъ

-

砂時計
sunadokei

пшэхъо сыхьат

-

中世
chūsei

лIэшIэгъу гурытхэр

-


tsuki

мазэ

-


asa

пчэдыжь

-

過去
kako

блэкIыгъэр

-

懐中時計
kaichūdokei

джыбэ сыхьат

-

時間厳守
jikan genshu

тэрэзыгъ, шъыпкъагъ

-

ラッシュ
rasshu

гоIэныгъ

-

季節
kisetsu

илъэсым иуахътэхэр

-


haru

гъатхэ

-

日時計
hidokei

тыгъэ сыхьат

-

日の出
hinode

тыгъэ къокIыпI

-

夕焼け
yūyake

тыгъэ къохьапI

-

時間
jikan

уахътэ

-

時間
jikan

уахътэ

-

待機時間
taiki jikan

уахътэу зажэрэр

-

週末
shūmatsu

гъэпсэфыгъохэр

-


toshi

илъэс

-
目覚まし時計
mezamashidokei
къытеорэ сыхьат

-
古代史
kodai-shi
ижърэ зэман

-
アンティーク
antīku
антиквариат

-
スケジュール帳
sukejūru-chō
тхьэмэфэ-мэфэпчъ

-

aki
бжыхьэ

-
休憩
kyūkei
гъэпсэфыгъо

-
カレンダー
karendā
мэзэпчъ

-
世紀
seiki
лIэшIэгъу

-
時計
tokei
сыхьат

-
コー​​ヒータイム
kō hītaimu
Кофе-зэпыугъу

-
日付
hidzuke
уахътэр

-
デジタル時計
dejitarudokei
электрон сыхьат

-
日食
nisshoku
тыгъэ убытыныр

-
終わり
owari
кIэух

-
将来
shōrai
къэхъущтыр, къэкIощтыр

-
歴史
rekishi
тарихъ

-
砂時計
sunadokei
пшэхъо сыхьат

-
中世
chūsei
лIэшIэгъу гурытхэр

-

tsuki
мазэ

-

asa
пчэдыжь

-
過去
kako
блэкIыгъэр

-
懐中時計
kaichūdokei
джыбэ сыхьат

-
時間厳守
jikan genshu
тэрэзыгъ, шъыпкъагъ

-
ラッシュ
rasshu
гоIэныгъ

-
季節
kisetsu
илъэсым иуахътэхэр

-

haru
гъатхэ

-
日時計
hidokei
тыгъэ сыхьат

-
日の出
hinode
тыгъэ къокIыпI

-
夕焼け
yūyake
тыгъэ къохьапI

-
時間
jikan
уахътэ

-
時間
jikan
уахътэ

-
待機時間
taiki jikan
уахътэу зажэрэр

-
週末
shūmatsu
гъэпсэфыгъохэр

-

toshi
илъэс