абстрактнэ зэхэшIыкI     
Termeni abstracţi

-

administrare +

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

publicitate +

реклам, къэбарягъашI

-

săgeata +

щэбзащ

-

interdicție +

Iизын зыхэмылъыр

-

cariera +

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

centru +

гузэгу

-

alegere +

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

colaborare +

Iоф зэдэшIэныр

-

culoarea +

шъо

-

contact +

контакт, зэгурыIоныр

-

pericol +

щынагъо

-

declaraţie de dragoste +

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

declin +

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

definiție +

гъэунэфыныр

-

diferenţă +

зэфэмыдэныгъ

-

dificultatea +

къиныгъу

-

direcţie +

направление

-

descoperirea +

къэгъотыгъакIэр

-

tulburare +

тэрэзыджэ

-

distanță +

чыжьагъ

-

distanță +

чIыгууанэ

-

diversitatea +

зэфэмыдэныгъ

-

efort +

уилъэкI епхьылIэныр

-

explorare +

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

toamna +

тефэныр укIорэиныр

-

forţa +

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

parfumul +

мэ IашIу

-

libertate +

шъхьафитныгъ

-

fantoma +

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

jumătate +

ыныкъу

-

înălţimea +

лъэгагъ

-

ajutor +

IэпыIэгъу

-

ascunzătoare +

гъэбылъыпIэ

-

patrie +

родинэ, хэкужъ

-

igiena +

къэбзэныгъ

-

ideea +

идей

-

iluzia +

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

imaginaţia +

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

inteligența +

акъылышIоныгъ

-

invitaţia +

къегъэблэгъэныр

-

justiţia +

зэфагъ

-

lumina +

нэф, нэфын

-

aspect +

плъакIэ

-

pierdere +

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

mărire +

хэхъоныр

-

greșeală +

хэукъоныгъ

-

crima +

укIыныгъ

-

națiune +

нацие

-

noutate +

къежьэгъакI

-

opţiune +

амал

-

răbdare +

щыIагъ

-

planificare +

ихъухьаныр

-

problemă +

проблем

-

protecţie +

къэухъумэныгъ

-

reflecţie +

къэгъэлъэгъоныр

-

republică +

республик

-

risc +

теушхоныгъ, екуныгъ

-

siguranţă +

щынэгъончъагъ

-

secret +

шъэфы

-

sex +

пол, хъуа-бза

-

umbra +

жьау

-

dimensiunea +

иинагъ

-

solidaritatea +

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

succes +

гъэхьагъэ

-

sprijinul +

IэпыIэгъу

-

tradiţia +

хабзэ афэхъугъэр

-

greutatea +

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
administrare
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
publicitate
реклам, къэбарягъашI

-
săgeata
щэбзащ

-
interdicție
Iизын зыхэмылъыр

-
cariera
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
centru
гузэгу

-
alegere
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
colaborare
Iоф зэдэшIэныр

-
culoarea
шъо

-
contact
контакт, зэгурыIоныр

-
pericol
щынагъо

-
declaraţie de dragoste
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
declin
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
definiție
гъэунэфыныр

-
diferenţă
зэфэмыдэныгъ

-
dificultatea
къиныгъу

-
direcţie
направление

-
descoperirea
къэгъотыгъакIэр

-
tulburare
тэрэзыджэ

-
distanță
чыжьагъ

-
distanță
чIыгууанэ

-
diversitatea
зэфэмыдэныгъ

-
efort
уилъэкI епхьылIэныр

-
explorare
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
toamna
тефэныр укIорэиныр

-
forţa
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
parfumul
мэ IашIу

-
libertate
шъхьафитныгъ

-
fantoma
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
jumătate
ыныкъу

-
înălţimea
лъэгагъ

-
ajutor
IэпыIэгъу

-
ascunzătoare
гъэбылъыпIэ

-
patrie
родинэ, хэкужъ

-
igiena
къэбзэныгъ

-
ideea
идей

-
iluzia
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
imaginaţia
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
inteligența
акъылышIоныгъ

-
invitaţia
къегъэблэгъэныр

-
justiţia
зэфагъ

-
lumina
нэф, нэфын

-
aspect
плъакIэ

-
pierdere
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
mărire
хэхъоныр

-
greșeală
хэукъоныгъ

-
crima
укIыныгъ

-
națiune
нацие

-
noutate
къежьэгъакI

-
opţiune
амал

-
răbdare
щыIагъ

-
planificare
ихъухьаныр

-
problemă
проблем

-
protecţie
къэухъумэныгъ

-
reflecţie
къэгъэлъэгъоныр

-
republică
республик

-
risc
теушхоныгъ, екуныгъ

-
siguranţă
щынэгъончъагъ

-
secret
шъэфы

-
sex
пол, хъуа-бза

-
umbra
жьау

-
dimensiunea
иинагъ

-
solidaritatea
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
succes
гъэхьагъэ

-
sprijinul
IэпыIэгъу

-
tradiţia
хабзэ афэхъугъэр

-
greutatea
онтэгъугъэ, хьылъагъ