къалэ     
Stad

-

flygplats

аэропорт

-

bostadshus

зыщыпсэухэрэ ун

-

bänk

тетIысхьапIэ

-

storstad

къэлэ ин, къэлэшхо

-

cykelbana

кушъхьэфэчъэ гъогу

-

båthamn

къухьэуцупI

-

huvudstad

къэлэ шъхьаI

-

klockspel

одыджын жъгъыу

-

kyrkogård

къэхалъ

-

bio

кинотеатр

-

stad

къалэ

-

stadskarta

къалэм икарт

-

brott

бзэджэшIагъэ

-

demonstration

демонстрацие

-

mässa

ермэлыкъ

-

brandkår

мэшIогъэкIосэ куп

-

fontän

фонтан

-

sopor

хэкIы

-

hamn

къухьэуцупI

-

hotell

хьакIэщ

-

brandpost

гидрант

-

landmärke

зыгъэгъуазэрэр

-

brevlådan

почтэ ящык

-

område

зэгъунэгъу

-

neonljus

неон остыгъ

-

nattklubb

чэщ клуб

-

gamla stan

къэлэжъ

-

opera

опер

-

park

парк

-

parkbänk

паркым дэт тетIысхьапI

-

parkering

уцупIэ чIыпI

-

telefonkiosk

телефон будк

-

postnummer

почтэ индекс

-

fängelse

хьапс

-

pub

пивэшъуапI

-

sevärdhet

мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-

horisont

горизонт, нэплъэгъу

-

gatlykta

гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-

turistbyrå

турис бюро, IофшIапI

-

torn

башн, чэшъан

-

tunnel

туннель

-

fordon

зэрэзэращэрэ средств

-

by

къуаджэ

-

vattentorn

псырыкIо башн, чэшъан

-
flygplats
аэропорт

-
bostadshus
зыщыпсэухэрэ ун

-
bänk
тетIысхьапIэ

-
storstad
къэлэ ин, къэлэшхо

-
cykelbana
кушъхьэфэчъэ гъогу

-
båthamn
къухьэуцупI

-
huvudstad
къэлэ шъхьаI

-
klockspel
одыджын жъгъыу

-
kyrkogård
къэхалъ

-
bio
кинотеатр

-
stad
къалэ

-
stadskarta
къалэм икарт

-
brott
бзэджэшIагъэ

-
demonstration
демонстрацие

-
mässa
ермэлыкъ

-
brandkår
мэшIогъэкIосэ куп

-
fontän
фонтан

-
sopor
хэкIы

-
hamn
къухьэуцупI

-
hotell
хьакIэщ

-
brandpost
гидрант

-
landmärke
зыгъэгъуазэрэр

-
brevlådan
почтэ ящык

-
område
зэгъунэгъу

-
neonljus
неон остыгъ

-
nattklubb
чэщ клуб

-
gamla stan
къэлэжъ

-
opera
опер

-
park
парк

-
parkbänk
паркым дэт тетIысхьапI

-
parkering
уцупIэ чIыпI

-
telefonkiosk
телефон будк

-
postnummer
почтэ индекс

-
fängelse
хьапс

-
pub
пивэшъуапI

-
sevärdhet
мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр

-
horisont
горизонт, нэплъэгъу

-
gatlykta
гъогу къэгъэнэф, урам остыгъ

-
turistbyrå
турис бюро, IофшIапI

-
torn
башн, чэшъан

-
tunnel
туннель

-
fordon
зэрэзэращэрэ средств

-
by
къуаджэ

-
vattentorn
псырыкIо башн, чэшъан