ом изытет     
สภาพอากาศ

-

เมฆ
mâyk

ошъуапщэ

-

ความมืด
kwam-mêut

мэзахэ, шIункI

-

รุ้ง
róong′

лэгъупкъопс

-

ดาว
dao

жъуагъо

-

ลม
lom′

жьыбгъэ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
барометр

-
เมฆ
mâyk
ошъуапщэ

-
ความเย็น
kwam-yen′
чъыIэ

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
мэзакIэ

-
ความมืด
kwam-mêut
мэзахэ, шIункI

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
огъу

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
чIыгу

-
หมอก
màwk
пщагъо

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
щтыргъукI

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
Iумыл

-
ความร้อน
kwam-ráwn
жъоркъ

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ураган, жьышхо

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
шъхьэпхъэкIэ мыл

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
пчыкIэ

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
жъогъохэчъ

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
мазэ

-
รุ้ง
róong′
лэгъупкъопс

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
ощхыцэ

-
หิมะ
hì′-má′
осы

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
осыцэ

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
осныу

-
ดาว
dao
жъуагъо

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
шыблэуай

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
хыоркъакIу

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
тыгъэ

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
тыгъэнэбзый

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
къохьэгъу

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
термометр

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
жьыуай

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
чэпэ зэхэогъу

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
Ом изытет

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
шынагъэ

-
ลม
lom′
жьыбгъэ