Iэдэ-уадэхэр     
工具

-


máo

гъурз

-

刀片
dāopiàn

шъэжъыяц, чаныц

-

木版
mùbǎn

пхъэмбгъу

-

螺栓
luóshuān

шынчатэ, гъучIрыгъачъ

-

开瓶器
kāi píng qì

бэшэрэб шъхьэтех

-

扫帚
sàozhǒu

пэнэ пхъэнкIыпхъ

-


tǒng

щалъ

-

开罐器
kāi guàn qì

консервзэтех шъэжъый

-

链子
liànzi

пшъэхъу

-

“电锯
“diàn jù

пшэхъу пхъэх

-

圆锯片
yuán jù piàn

пхъэх хъураем идиск

-

电钻
diànzuàn

зэраубырыурэ станок

-

花园软管
huāyuán ruǎn guǎn

чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый

-

擦菜板
cā cài bǎn

тхъунлъэ, къоетхъулъэ

-

合页
hé yè

лъэтIэн

-

钩子
gōuzi

къакъыщ, шIодзапI

-

梯子
tīzi

дэкIояпIэ, лъэуй

-

磁铁
cítiě

гъучIытыгъужъ

-

铲子
chǎnzi

зэхэшIыхьагъэ

-

钉子
dīngzi

гъучIIун

-


zhēn

мастэ

-

网络
wǎngluò

хъытыу

-

螺母
luómǔ

гайк, шынчатэ Iун

-

刮刀
guādāo

шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-

托盘
tuōpán

ычIэгъ чIагъэуцорэ

-

铁叉
tiě chā

куахъо

-

钳子
qiánzi

Iадэ (пэпIуакI)

-

手推车
shǒutuīchē

ку цIыкIу, курэжъый

-

耙子
bàzi

пхъэIэбжъан

-

修复
xiūfù

гъэцэкIэжьыныр

-

尺子
chǐzi

линейк, хъахъэ

-


пхъэх

-

剪刀
jiǎndāo

лэныст

-

螺丝
luósī

джамбырыу

-

螺丝刀
luósīdāo

джамбырыугъаз

-

缝纫线
féngrèn xiàn

зэрэдэхэрэ Iудан

-

铁铲
tiě chǎn

къазгъыр

-

纺车
fǎngchē

хъэцыкоефэкI

-

线轴
xiànzhóu

пхъэтет

-

钢索
gāng suǒ

щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч

-

胶带
jiāodài

епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент

-

螺纹
luówén

хэупкIыныр, хэбзыкIыныр

-

工具
gōngjù

Iэдэ-уад

-

工具箱
gōngjù xiāng

Iэдэ-уадэмэ апае ящык

-

小铲刀
xiǎo chǎn dāo

шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-

镊子
nièzi

пинцет

-

焊接设备
hànjiē shèbèi

зэпызыгъэжъэрэ аппарат

-

独轮车
dúlúnchē

курэжъый

-

木屑
mùxiè

пхъэупсаф

-

扳手
bānshǒu

гайкэ IункIыбз

-

máo
гъурз

-
铁砧
tiě zhēn
сыджы

-
刀片
dāopiàn
шъэжъыяц, чаныц

-
木版
mùbǎn
пхъэмбгъу

-
螺栓
luóshuān
шынчатэ, гъучIрыгъачъ

-
开瓶器
kāi píng qì
бэшэрэб шъхьэтех

-
扫帚
sàozhǒu
пэнэ пхъэнкIыпхъ

-
刷子
shuāzi
щётк

-

tǒng
щалъ

-
电动圆锯
diàndòng yuán jù
диск пхъэх

-
开罐器
kāi guàn qì
консервзэтех шъэжъый

-
链子
liànzi
пшъэхъу

-
“电锯
“diàn jù
пшэхъу пхъэх

-
凿子
záozi
пцы

-
圆锯片
yuán jù piàn
пхъэх хъураем идиск

-
电钻
diànzuàn
зэраубырыурэ станок

-
小撮子
xiǎo zuǒ zi
хэIалъ

-
花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый

-
擦菜板
cā cài bǎn
тхъунлъэ, къоетхъулъэ

-
锤子
chuízi
уатэ

-
合页
hé yè
лъэтIэн

-
钩子
gōuzi
къакъыщ, шIодзапI

-
梯子
tīzi
дэкIояпIэ, лъэуй

-
信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
почтэ щэчалъ

-
磁铁
cítiě
гъучIытыгъужъ

-
铲子
chǎnzi
зэхэшIыхьагъэ

-
钉子
dīngzi
гъучIIун

-

zhēn
мастэ

-
网络
wǎngluò
хъытыу

-
螺母
luómǔ
гайк, шынчатэ Iун

-
刮刀
guādāo
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-
托盘
tuōpán
ычIэгъ чIагъэуцорэ

-
铁叉
tiě chā
куахъо

-
刨床
bàochuáng
пхъэпс

-
钳子
qiánzi
Iадэ (пэпIуакI)

-
手推车
shǒutuīchē
ку цIыкIу, курэжъый

-
耙子
bàzi
пхъэIэбжъан

-
修复
xiūfù
гъэцэкIэжьыныр

-
绳子
shéngzi
кIапсэ

-
尺子
chǐzi
линейк, хъахъэ

-


пхъэх

-
剪刀
jiǎndāo
лэныст

-
螺丝
luósī
джамбырыу

-
螺丝刀
luósīdāo
джамбырыугъаз

-
缝纫线
féngrèn xiàn
зэрэдэхэрэ Iудан

-
铁铲
tiě chǎn
къазгъыр

-
纺车
fǎngchē
хъэцыкоефэкI

-
螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
щэщхъан бзэ

-
线轴
xiànzhóu
пхъэтет

-
钢索
gāng suǒ
щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч

-
胶带
jiāodài
епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент

-
螺纹
luówén
хэупкIыныр, хэбзыкIыныр

-
工具
gōngjù
Iэдэ-уад

-
工具箱
gōngjù xiāng
Iэдэ-уадэмэ апае ящык

-
小铲刀
xiǎo chǎn dāo
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый

-
镊子
nièzi
пинцет

-
台钳
tái qián
дэкъац

-
焊接设备
hànjiē shèbèi
зэпызыгъэжъэрэ аппарат

-
独轮车
dúlúnchē
курэжъый

-
电线
diànxiàn
чыдан

-
木屑
mùxiè
пхъэупсаф

-
扳手
bānshǒu
гайкэ IункIыбз