"хъыеныгъ     
交通

-

事故
shìgù
+

аварие, къутэныгъ

-

道口杆
dàokǒu gān
+

шлагбаум

-

自行车
zìxíngchē
+

кушъхьэфачъ

-

小船
xiǎochuán
+

къуашъо

-

巴士
bāshì
+

автобус

-

缆车
lǎnchē
+

фуникулер

-

汽车
qìchē
+

автомобиль

-

旅居车
lǚjū chē
+

зекIоку машин

-

马车
mǎchē
+

кушъхьарыхъуагъ, кушъхьарылъашъу

-

塞满
sāi mǎn
+

изыщэ шIыныр

-

公路
gōnglù
+

кугъогу

-

游轮
yóulún
+

круиз къухь

-

曲线
qūxiàn
+

гъэзапIэ

-

死胡同
sǐhútòng
+

урам пыдзыгъ

-

出发
chūfā
+

быбын, ибыбыкIын

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē
+

аварие кулъэшъу

-

入口
rùkǒu
+

дэхьагъу

-

自动扶梯
zìdòng fútī
+

эскалатор

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ
+

егъэлыегъэ багаж

-

出口
chūkǒu
+

икIыжьыныгъ, дэкIыпIэ

-

渡轮
dùlún
+

паром

-

消防车
xiāofángchē
+

мэшIогъэкIосэ машин

-

飞行
fēixíng
+

быбыныр, кIогъу

-

货运车
huò yùn chē
+

вагон

-

汽油
qìyóu
+

бензин

-

手刹车
shǒu shāchē
+

Iэпшъэ кулъэшъу

-

直升机
zhíshēngjī
+

вертолет

-

高速公路
gāosù gōnglù
+

мыжъогъогу

-

船屋
chuánwū
+

зэрысхэрэ къухь

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē
+

бзылъфыгъэ кушъхьэфачъ

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān
+

сэмэгумкIэ къэгъэзэгъу

-

铁路道口
tiělù dàokǒu
+

мэшIокугъогу зэпрыкIыгъу

-

火车头
huǒchētóu
+

локомотив

-

地图
dìtú
+

географ карт

-

地铁
dìtiě
+

метро

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
+

мопед

-

摩托艇
mótuō tǐng
+

мотор къуашъу

-

摩托车
mótuō chē
+

мотоцикл

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
+

мотоциклет тандж

-

女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
+

мотоциклистк

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē
+

къушъхьэ кушъхьэфачъ

-

关口
guānkǒu
+

шъхьэдэкIыпIэ, къушъхьэтх дэкIыгъогу

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
+

ебгъучъэнэу, течъынэу мыдэныгъ

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
+

тутын емышъорэ

-

单行道
dānxíng dào
+

зыбгъурыгъазэ гъогу

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì
+

уахъэр зылъытэрэр

-

乘客
chéngkè
+

пассажир

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī
+

пассажир самолёт

-

行人
xíngrén
+

лъэсрыкIу, гъогурыкIу

-

飞机
fēijī
+

самолёт, къухьэлъат

-

坑洞
kēng dòng
+

иутыгъ

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
+

вертолёт, винт къухьэлъат

-

铁路
tiělù
+

рельс, шин

-

铁路桥
tiělù qiáo
+

мэшIокугъогу лъэмыдж

-

坡道
pō dào
+

дэхьагъу

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ
+

дэхын

-

道路
dàolù
+

урам

-

环行交通
huánxíng jiāotōng
+

хъураеу къэкIухьаныгъ

-

座位排
zuòwèi pái
+

тIысыпIэ сатырхэр

-

滑板车
huábǎn chē
+

лъэкъорыгъачъэ

-

电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
+

мотороллер

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán
+

къэзыгъэлъагъорэр, гъуазэ

-

雪橇
xuěqiāo
+

жэ

-

雪地车
xuě dì chē
+

осырычъ

-

速度
sùdù
+

псынкIагъ

-

限速
xiàn sù
+

псынкIагъэ Iэжэныр

-

车站
chēzhàn
+

вокзал

-

轮船
lúnchuán
+

пароход, къухьэ

-

车站
chēzhàn
+

къэуцупIэ

-

路牌
lùpái
+

урам тамыгъ

-

童车
tóngchē
+

кIэлэцIыкIу курэжъый

-

地铁站
dìtiě zhàn
+

метро станцие

-

出租车
chūzū chē
+

такси

-

车票
chēpiào
+

билет

-

行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
+

зекIоным ичэзыу

-

轨道
guǐdào
+

гъогу

-

道岔
dàochà
+

стрелк

-

拖拉机
tuōlājī
+