хъыеныгъ, зекIон, кIон     
交通

-

事故
shìgù

аварие, къутэныгъ

-

自行车
zìxíngchē

кушъхьэфачъ

-

小船
xiǎochuán

къуашъо

-

巴士
bāshì

автобус

-

缆车
lǎnchē

фуникулер

-

汽车
qìchē

автомобиль

-

旅居车
lǚjū chē

зекIоку машин

-

马车
mǎchē

кушъхьарыхъуагъ, кушъхьарылъашъу

-

塞满
sāi mǎn

изыщэ шIыныр

-

公路
gōnglù

кугъогу

-

游轮
yóulún

круиз къухь

-

曲线
qūxiàn

гъэзапIэ

-

死胡同
sǐhútòng

урам пыдзыгъ

-

出发
chūfā

быбын, ибыбыкIын

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

аварие кулъэшъу

-

入口
rùkǒu

дэхьагъу

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ

егъэлыегъэ багаж

-

出口
chūkǒu

икIыжьыныгъ, дэкIыпIэ

-

消防车
xiāofángchē

мэшIогъэкIосэ машин

-

飞行
fēixíng

быбыныр, кIогъу

-

汽油
qìyóu

бензин

-

手刹车
shǒu shāchē

Iэпшъэ кулъэшъу

-

船屋
chuánwū

зэрысхэрэ къухь

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē

бзылъфыгъэ кушъхьэфачъ

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

сэмэгумкIэ къэгъэзэгъу

-

铁路道口
tiělù dàokǒu

мэшIокугъогу зэпрыкIыгъу

-

火车头
huǒchētóu

локомотив

-

地图
dìtú

географ карт

-

摩托艇
mótuō tǐng

мотор къуашъу

-

摩托车
mótuō chē

мотоцикл

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī

мотоциклет тандж

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē

къушъхьэ кушъхьэфачъ

-

关口
guānkǒu

шъхьэдэкIыпIэ, къушъхьэтх дэкIыгъогу

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

ебгъучъэнэу, течъынэу мыдэныгъ

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān

тутын емышъорэ

-

单行道
dānxíng dào

зыбгъурыгъазэ гъогу

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì

уахъэр зылъытэрэр

-

乘客
chéngkè

пассажир

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

пассажир самолёт

-

行人
xíngrén

лъэсрыкIу, гъогурыкIу

-

飞机
fēijī

самолёт, къухьэлъат

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī

вертолёт, винт къухьэлъат

-

铁路
tiělù

рельс, шин

-

铁路桥
tiělù qiáo

мэшIокугъогу лъэмыдж

-

坡道
pō dào

дэхьагъу

-

环行交通
huánxíng jiāotōng

хъураеу къэкIухьаныгъ

-

座位排
zuòwèi pái

тIысыпIэ сатырхэр

-

滑板车
huábǎn chē

лъэкъорыгъачъэ

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán

къэзыгъэлъагъорэр, гъуазэ

-

速度
sùdù

псынкIагъ

-

限速
xiàn sù

псынкIагъэ Iэжэныр

-

车站
chēzhàn

вокзал

-

轮船
lúnchuán

пароход, къухьэ

-

车站
chēzhàn

къэуцупIэ

-

路牌
lùpái

урам тамыгъ

-

童车
tóngchē

кIэлэцIыкIу курэжъый

-

地铁站
dìtiě zhàn

метро станцие

-

道岔
dàochà

стрелк

-

交通
jiāotōng

урамым щызекIон

-

红绿灯
hónglǜdēng

светофор, нэфыгъуаз

-

火车
huǒchē

мэшIоку

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

мэшIокумкIэ кIоныр

-

运输
yùnshū

транспорт

-

三轮车
sānlúnchē

лъэкъуищ кушъхэфачъ

-

卡车
kǎchē

хьылъэзещ

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

къыпекIорэ зекIоныгъ

-

地下通道
dìxià tōngdào

чIычIэгъ зэпрыкIыпI

-

飞艇
fēitǐng

джирижабль

-
事故
shìgù
аварие, къутэныгъ

-
道口杆
dàokǒu gān
шлагбаум

-
自行车
zìxíngchē
кушъхьэфачъ

-
小船
xiǎochuán
къуашъо

-
巴士
bāshì
автобус

-
缆车
lǎnchē
фуникулер

-
汽车
qìchē
автомобиль

-
旅居车
lǚjū chē
зекIоку машин

-
马车
mǎchē
кушъхьарыхъуагъ, кушъхьарылъашъу

-
塞满
sāi mǎn
изыщэ шIыныр

-
公路
gōnglù
кугъогу

-
游轮
yóulún
круиз къухь

-
曲线
qūxiàn
гъэзапIэ

-
死胡同
sǐhútòng
урам пыдзыгъ

-
出发
chūfā
быбын, ибыбыкIын

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
аварие кулъэшъу

-
入口
rùkǒu
дэхьагъу

-
自动扶梯
zìdòng fútī
эскалатор

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
егъэлыегъэ багаж

-
出口
chūkǒu
икIыжьыныгъ, дэкIыпIэ

-
渡轮
dùlún
паром

-
消防车
xiāofángchē
мэшIогъэкIосэ машин

-
飞行
fēixíng
быбыныр, кIогъу

-
货运车
huò yùn chē
вагон

-
汽油
qìyóu
бензин

-
手刹车
shǒu shāchē
Iэпшъэ кулъэшъу

-
直升机
zhíshēngjī
вертолет

-
高速公路
gāosù gōnglù
мыжъогъогу

-
船屋
chuánwū
зэрысхэрэ къухь

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
бзылъфыгъэ кушъхьэфачъ

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
сэмэгумкIэ къэгъэзэгъу

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
мэшIокугъогу зэпрыкIыгъу

-
火车头
huǒchētóu
локомотив

-
地图
dìtú
географ карт

-
地铁
dìtiě
метро

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
мопед

-
摩托艇
mótuō tǐng
мотор къуашъу

-
摩托车
mótuō chē
мотоцикл

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
мотоциклет тандж

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
мотоциклистк

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
къушъхьэ кушъхьэфачъ

-
关口
guānkǒu
шъхьэдэкIыпIэ, къушъхьэтх дэкIыгъогу

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
ебгъучъэнэу, течъынэу мыдэныгъ

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
тутын емышъорэ

-
单行道
dānxíng dào
зыбгъурыгъазэ гъогу

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
уахъэр зылъытэрэр

-
乘客
chéngkè
пассажир

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
пассажир самолёт

-
行人
xíngrén
лъэсрыкIу, гъогурыкIу

-
飞机
fēijī
самолёт, къухьэлъат

-
坑洞
kēng dòng
иутыгъ

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
вертолёт, винт къухьэлъат

-
铁路
tiělù
рельс, шин

-
铁路桥
tiělù qiáo
мэшIокугъогу лъэмыдж

-
坡道
pō dào
дэхьагъу

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
дэхын

-
道路
dàolù
урам

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
хъураеу къэкIухьаныгъ

-
座位排
zuòwèi pái
тIысыпIэ сатырхэр

-
滑板车
huábǎn chē
лъэкъорыгъачъэ

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
мотороллер

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
къэзыгъэлъагъорэр, гъуазэ

-
雪橇
xuěqiāo
жэ

-
雪地车
xuě dì chē
осырычъ

-
速度
sùdù
псынкIагъ

-
限速
xiàn sù
псынкIагъэ Iэжэныр

-
车站
chēzhàn
вокзал

-
轮船
lúnchuán
пароход, къухьэ

-
车站
chēzhàn
къэуцупIэ

-
路牌
lùpái
урам тамыгъ

-
童车
tóngchē
кIэлэцIыкIу курэжъый

-
地铁站
dìtiě zhàn
метро станцие

-
出租车
chūzū chē
такси

-
车票
chēpiào
билет

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
зекIоным ичэзыу

-
轨道
guǐdào
гъогу

-
道岔
dàochà
стрелк

-
拖拉机
tuōlājī
трактор

-
交通
jiāotōng
урамым щызекIон

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
Iуко

-
红绿灯
hónglǜdēng
светофор, нэфыгъуаз

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
гъогу тамыгъ

-
火车
huǒchē
мэшIоку

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
мэшIокумкIэ кIоныр

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
трамвай

-
运输
yùnshū
транспорт

-
三轮车
sānlúnchē
лъэкъуищ кушъхэфачъ

-
卡车
kǎchē
хьылъэзещ

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
къыпекIорэ зекIоныгъ

-
地下通道
dìxià tōngdào
чIычIэгъ зэпрыкIыпI

-
方向盘
fāngxiàngpán
штурвал

-
飞艇
fēitǐng
джирижабль