техникэ     
技术

-

空气泵
kōngqì bèng

зэрагъэпщрэ Iэмэ-псым

-

航拍照片
hángpāi zhàopiàn

аэрофотосъемк

-

滚珠轴承
gǔnzhū zhóuchéng

шарикоподшипник

-

电池
diànchí

батарейк

-

自行车链条
zìxíngchē liàntiáo

кушъхьэфэчъэ пшъэхъу

-

电缆
diànlǎn

кабель

-

电缆卷筒
diànlǎn juǎn tǒng

кабелькIэ агъэIорышIэр шъонтырып

-

相机
xiàngjī

фотоаппарат

-

充电器
chōngdiàn qì

зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым

-

齿轮
chǐlún

цэхэр зытет щэрэхъ

-

密码锁
mìmǎ suǒ

код зиIэ IункIыбз

-

计算机
jìsuànjī

компьютер

-

电脑主机
diànnǎo zhǔjī

компьютерым исистемнэ блок

-

钻机
zuànjī

убырыу Iэмэ-псым

-

驱动器
qūdòngqì

дисковод

-

DVD
DVD

DVD цифрэ видеодиск

-

电动马达
diàndòng mǎdá

электромотор

-

能量
néngliàng

энергие

-

挖掘机
wājué jī

экскаватор

-

磁盘
cípán

дискет

-

护目镜
hù mùjìng

тыгъэ нэгъундж

-

硬盘
yìngpán

диск пхъаш

-


jiàn

клавиш

-

登陆
dēnglù

игъэтIылъыкIын

-

剪草机
jiǎn cǎo jī

гъогу напцэхэр зэраупкIэрэр

-

镜头
jìngtóu

объектив

-

机器
jīqì

машин

-

船用螺旋桨
chuányòng luóxuánjiǎng

зэкIэзыугъоерэ винт

-

多个插座
duō gè chāzuò

бэ зыпыгъанэрэ штепсель

-

程序
chéngxù

программ

-

推进器
tuījìn qì

пропеллер

-


bèng

насос

-

唱机
chàngjī

проигрыватель

-

遥控器
yáokòng qì

чыжьэкIэ зыгъэIорышIэрэ пульт

-

卫星天线
wèixīng tiānxiàn

спутник антенн

-

缝纫机
féngrènjī

зэрыдэхэрэ машин

-

航天飞机
hángtiān fēijī

космосым зэрэбыбхэрэ аппарат

-

蒸气压路机
zhēngqìyālùjī

пахъэ кызэрихрэ ут

-

悬挂
xuánguà

пылъапIэ

-

开关
kāiguān

зэблэгъэуцукIын

-

卷尺
juǎnchǐ

рулетк

-

技术
jìshù

техник

-

电话
diànhuà

телефон

-

阀门
fámén

клапан

-

摄像机
shèxiàngjī

видеокамер

-

电压
diànyā

электричестэм иинагъ

-

水轮
shuǐ lún

псыщэрыхъ

-

风力发电机组
fēnglì fādiàn jīzǔ

жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр

-

风车
fēngchē

жьы шъхьал

-
空气泵
kōngqì bèng
зэрагъэпщрэ Iэмэ-псым

-
航拍照片
hángpāi zhàopiàn
аэрофотосъемк

-
滚珠轴承
gǔnzhū zhóuchéng
шарикоподшипник

-
电池
diànchí
батарейк

-
自行车链条
zìxíngchē liàntiáo
кушъхьэфэчъэ пшъэхъу

-
电缆
diànlǎn
кабель

-
电缆卷筒
diànlǎn juǎn tǒng
кабелькIэ агъэIорышIэр шъонтырып

-
相机
xiàngjī
фотоаппарат

-
录音带
lù yīndài
кассет

-
充电器
chōngdiàn qì
зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым

-
驾驶舱
jiàshǐ cāng
кабин

-
齿轮
chǐlún
цэхэр зытет щэрэхъ

-
密码锁
mìmǎ suǒ
код зиIэ IункIыбз

-
计算机
jìsuànjī
компьютер

-
起重机
qǐzhòngjī
кран

-
电脑主机
diànnǎo zhǔjī
компьютерым исистемнэ блок

-
钻机
zuànjī
убырыу Iэмэ-псым

-
驱动器
qūdòngqì
дисковод

-
DVD
DVD
DVD цифрэ видеодиск

-
电动马达
diàndòng mǎdá
электромотор

-
能量
néngliàng
энергие

-
挖掘机
wājué jī
экскаватор

-
传真机
chuánzhēn jī
факс

-
胶片相机
jiāopiàn xiàngjī
кинокамер

-
磁盘
cípán
дискет

-
护目镜
hù mùjìng
тыгъэ нэгъундж

-
硬盘
yìngpán
диск пхъаш

-
操纵杆
cāozòng gǎn
джойстик

-

jiàn
клавиш

-
登陆
dēnglù
игъэтIылъыкIын

-
笔记本电脑
bǐjìběn diànnǎo
ноутбук

-
剪草机
jiǎn cǎo jī
гъогу напцэхэр зэраупкIэрэр

-
镜头
jìngtóu
объектив

-
机器
jīqì
машин

-
船用螺旋桨
chuányòng luóxuánjiǎng
зэкIэзыугъоерэ винт

-
矿山
kuàngshān
шахт

-
多个插座
duō gè chāzuò
бэ зыпыгъанэрэ штепсель

-
打印机
dǎyìnjī
принтер

-
程序
chéngxù
программ

-
推进器
tuījìn qì
пропеллер

-

bèng
насос

-
唱机
chàngjī
проигрыватель

-
遥控器
yáokòng qì
чыжьэкIэ зыгъэIорышIэрэ пульт

-
机器人
jīqìrén
робот

-
卫星天线
wèixīng tiānxiàn
спутник антенн

-
缝纫机
féngrènjī
зэрыдэхэрэ машин

-
幻灯片
huàndēng piàn
диафильм

-
太阳能技术
tàiyángnéng jìshù
гелитехникэ

-
航天飞机
hángtiān fēijī
космосым зэрэбыбхэрэ аппарат

-
蒸气压路机
zhēngqìyālùjī
пахъэ кызэрихрэ ут

-
悬挂
xuánguà
пылъапIэ

-
开关
kāiguān
зэблэгъэуцукIын

-
卷尺
juǎnchǐ
рулетк

-
技术
jìshù
техник

-
电话
diànhuà
телефон

-
长焦镜头
cháng jiāo jìngtóu
телеобъектив

-
望远镜
wàngyuǎnjìng
телескоп

-
USB闪存驱动器
USB shǎncún qūdòngqì
флешк

-
阀门
fámén
клапан

-
摄像机
shèxiàngjī
видеокамер

-
电压
diànyā
электричестэм иинагъ

-
水轮
shuǐ lún
псыщэрыхъ

-
风力发电机组
fēnglì fādiàn jīzǔ
жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр

-
风车
fēngchē
жьы шъхьал