шхыны     
食品

-

食欲
shíyù
+

шхэ, шхэнфабл

-

前餐
qián cān
+

дэшхын

-

火腿
huǒtuǐ
+

къол гъозагъ

-

生日蛋糕
shēngrì dàngāo
+

торт

-

饼干
bǐnggān
+

кекс, кIэнкIэхьалыу

-

香肠
xiāngcháng
+

нэкулъ гъэжъагъ

-

面包
miànbāo
+

хьалыгъу

-

早餐
zǎocān
+

пчэдыжьышхэ

-

圆形面包
yuán xíng miànbāo
+

хьалыгъу шъэбэ Iашъу (булк)

-

黄油
huángyóu
+

тхъууагъ, тхъуцIын

-

食堂
shítáng
+

шхапIэ

-

蛋糕
dàngāo
+

хьакухьалыжъу

-

糖果
táng guǒ
+

конфетхэр

-

腰果
yāoguǒ
+

дэ кешью

-

奶酪
nǎilào
+

къуае

-

口香糖
kǒuxiāngtáng
+

жвачк (агъэунэшкIурэ хьашъу)

-


+

петушок

-

巧克力
qiǎokèlì
+

шоколад

-

椰子
yēzi
+

кокос дэшху

-

咖啡豆
kāfēi dòu
+

кофем ыкI

-

奶油
nǎiyóu
+

щашъхьэ

-

小茴香
xiǎo huíxiāng
+

губгъопхъы

-

甜点
tiándiǎn
+

десерт

-

甜点
tiándiǎn
+

десерт

-

晚餐
wǎncān
+

пчыхьэшъхьашхэ

-

一道菜
yīdào cài
+

шхыны

-

面团
miàntuán
+

тхьацу

-

鸡蛋
jīdàn
+

кIэнкIэ

-

面粉
miànfěn
+

хьаджыгъэ

-

炸薯条
zhà shǔ tiáo
+

картоф-фри

-

煎鸡蛋
jiānjīdàn
+

кIэнкIэ-нэкъикI

-

榛子
zhēnzi
+

дэжъый

-

冰淇淋
bīngqílín
+

морожн, щэгъэщтыгъ, щтыгъэ

-

番茄酱
fānqié jiàng
+

кетчуп

-

千层面
qiān céngmiàn
+

лазанье, шхыгъо

-

甘草
gāncǎo
+

лъэпсэIэшIу

-

午餐
wǔcān
+

щэджэгъуашх

-

通心粉
tōngxīnfěn
+

макарон

-

土豆泥
tǔdòu ní
+

картоф щытIагъ

-


ròu
+

лы

-

蘑菇
mógū
+

шампиньон, хьаIу

-

面条
miàntiáo
+

тхьацу упкIэтагъ

-

燕麦片
yànmài piàn
+

зэнтхъ гъэушъэбыгъ

-

海鲜饭
hǎixiān fàn
+

паэлья

-

煎饼
jiānbing
+

тхъужъэут

-

花生
huāshēng
+

чIыдэ

-

胡椒
hújiāo
+

щыбжьый

-

胡椒粉
hújiāo fěn
+

щыбжьыилъ

-

胡椒磨
hújiāo mó
+

мыжъо шъхьалъ

-

醋黄瓜
cù huángguā
+

нэшэбэгу цIыкIу

-

馅饼
xiàn bǐng
+

хьакухьалыжъу

-

比萨
bǐsà
+

пиццэ

-

爆米花
bào mǐhuā
+

натрыф гъэтIыпIагъ

-

马铃薯
mǎlíngshǔ
+

картоф

-

薯片
shǔ piàn
+

картоф бзыгъэ гъэгъугъэр (чипсы)

-

果仁糖
guǒ rén táng
+

пралине

-

椒盐脆饼棒
jiāoyán cuì bǐng bàng
+

щыугъэ пхъап

-

葡萄干
pútáogān
+

сэнэшъхьэ гъэгъугъ

-

大米
dàmǐ
+

пындж

-

烧肉
shāo ròu
+

къол гъэжъагъ

-

沙拉
shālā
+

салат

-

意大利香肠
yìdàlì xiāngcháng
+

нэкулъ гъэгъугъэ пыт

-

三文鱼
sānwènyú
+

аргъэй

-

盐瓶
yán píng
+

щыгъулъ

-

三明治
sānmíngzhì
+

лыми, къуаеми, нэмыкIхэри зыкIоцIылъхэр сэндвич

-

酱汁
jiàng zhī
+

соус, щыпс

-

香肠
xiāngcháng
+

нэкулъ

-

芝麻
zhīma
+

кунжут

-


tāng
+

лэпс

-

意大利面条
yìdàlì miàntiáo
+

спагетти

-

香料
xiāngliào
+

хэубэнхэр

-

牛排
niúpái
+

лыухъугъэжъагъ

-

草莓蛋糕
cǎoméi dàngāo
+

цумпэ торт

-


táng
+

шъоущыгъу

-

圣代冰激凌
shèng dài bīngjīlíng
+

стаканым илъ щэгъэщтыгъ

-

葵花籽
kuíhuā zǐ
+

семчыкыкI, тыгъэгъазэм ыкI

-

寿司
shòusī
+

суши

-

蛋糕
dàngāo
+