офис     
办公室

-

休息
xiūxí

зэпыугъу

-

公文包
gōngwén bāo

портфель, Iалъмэкъ

-

颜色笔
yánsè bǐ

къэлэм зэмышъогъухэр

-

会议
huìyì

конференцие

-

会议室
huìyì shì

конференц-зал

-

副本
fùběn

тешIыкIыгъэр

-

文件夹
wénjiàn jiā

папкэ, тхылъыпIалъэ

-

文件柜
wénjiàn guì

IофшIапIэ чIагъэуцорэ шкаф

-

钢笔
gāngbǐ

авторучк

-

信匣
xìn xiá

письмэу къахьрэр зытыралъхьэрэ лоток

-

办公椅
bàngōng yǐ

офисым чIэт пхъэнтIэкIу шъаб

-

加班
jiābān

IофшIэгъум хэмыхьэрэ уахът

-

铅笔
qiānbǐ

къэлэм

-

打孔器
dǎ kǒng qì

гъонэрышI

-

碎纸
suì zhǐ

тхылъыпIэ жъгъэу

-

螺旋装订
luóxuán zhuāngdìng

спиралькIэ зыхегъэубытэнэр

-

订书钉
dìng shū dīng

скрепкэ, тхылъыпIэ дэгъан

-

订书机
dìng shū jī

степлер, тхылъыпIэ дэгъан

-

打字机
dǎzìjī

зэрэхаутырэ Iэмэ-псым

-

工作场所
gōngzuò chǎngsuǒ

IофшIэпIэ чIыпI

-
圆珠笔
yuánzhūbǐ
ручкэ

-
休息
xiūxí
зэпыугъу

-
公文包
gōngwén bāo
портфель, Iалъмэкъ

-
颜色笔
yánsè bǐ
къэлэм зэмышъогъухэр

-
会议
huìyì
конференцие

-
会议室
huìyì shì
конференц-зал

-
副本
fùběn
тешIыкIыгъэр

-
通讯录
tōngxùn lù
каталог

-
文件夹
wénjiàn jiā
папкэ, тхылъыпIалъэ

-
文件柜
wénjiàn guì
IофшIапIэ чIагъэуцорэ шкаф

-
钢笔
gāngbǐ
авторучк

-
信匣
xìn xiá
письмэу къахьрэр зытыралъхьэрэ лоток

-
标记笔
biāojì bǐ
маркер

-
笔记本
bǐjìběn
тетрадь

-
记事卡片
jìshì kǎpiàn
блокнот

-
办公室
bàngōngshì
офис

-
办公椅
bàngōng yǐ
офисым чIэт пхъэнтIэкIу шъаб

-
加班
jiābān
IофшIэгъум хэмыхьэрэ уахът

-
回形针
huíxíngzhēn
скрепкэ

-
铅笔
qiānbǐ
къэлэм

-
打孔器
dǎ kǒng qì
гъонэрышI

-
保险箱
bǎoxiǎnxiāng
сейф

-
卷笔刀
juàn bǐ dāo
лъыпIэ

-
碎纸
suì zhǐ
тхылъыпIэ жъгъэу

-
碎纸机
suì zhǐ jī
шредер

-
螺旋装订
luóxuán zhuāngdìng
спиралькIэ зыхегъэубытэнэр

-
订书钉
dìng shū dīng
скрепкэ, тхылъыпIэ дэгъан

-
订书机
dìng shū jī
степлер, тхылъыпIэ дэгъан

-
打字机
dǎzìjī
зэрэхаутырэ Iэмэ-псым

-
工作场所
gōngzuò chǎngsuǒ
IофшIэпIэ чIыпI