Kantoor     
สำนักงาน

-
ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
balpuntpen

-
ช่วงพัก
chûang-pák′
pouse

-
กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
aktetas

-
ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
kleurpotlood

-
การประชุม
gan-bhrà′-choom′
konferensie

-
ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
konferensiekamer

-
สำเนา
sǎm′-nao′
kopie

-
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
adresgids

-
แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
lêer

-
ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
liasseerkabinet

-
ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
vulpen

-
ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
briefmandjie

-
ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
merker

-
สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
notaboek

-
กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
notaboekie

-
สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
kantoor

-
เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
kantoorstoel

-
การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
oortyd

-
คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
skuifspeld

-
ดินสอ
din′-sǎw
potlood

-
ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
pons

-
ตู้เซฟ
dhôo-séf′
kluis

-
ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
skerpmaker

-
เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
versnipperde papier

-
เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
versnipperaar

-
เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiraalboekband

-
ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
kram

-
แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
krammasjien

-
เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
tikmasjien

-
ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
werkstasie