‫النباتات‬     
Plantoj

-

la bambuo +

‫الخيزران‬

-

la floraĵo +

‫الزهر‬

-

la florbukedo +

‫باقة من الزهور‬

-

la branĉo +

‫الفرع‬

-

la burĝono +

‫المهد‬

-

la kakto +

‫الصبار‬

-

la trifolio +

‫البرسيم‬

-

la pina konuso +

‫المخروط‬

-

la cejano +

‫وردة الذرة‬

-

la krokuso +

‫الزعفران‬

-

la jonkvilo +

‫النرجس البري‬

-

la lekanto +

‫الأقحوان‬

-

la leontodo +

‫الهندباء‬

-

la floro +

‫الزهرة‬

-

la foliaro +

‫أوراق الشجر‬

-

la greno / la cerealo +

‫الحبوب‬

-

la herbo +

‫العشب‬

-

la kresko +

‫النمو‬

-

la hiacinto +

‫ورد النيل‬

-

la gazono +

‫العشب‬

-

la lilio +

‫الزنبق‬

-

la linsemo +

‫بذر الكتان‬

-

la fungo +

‫الفطر‬

-

la olivarbo +

‫شجرة الزيتون‬

-

la palmo +

‫النخلة ‬

-

la penseo +

‫زهرة الثالوث‬

-

la persikarbo +

‫شجرة الخوخ‬

-

la planto +

‫النبتة‬

-

la papaveto +

‫الخشخاش‬

-

la radiko +

‫الجذر‬

-

la rozo +

‫الوردة‬

-

la semo +

‫البذرة‬

-

la galanto +

‫زهرة الثلج‬

-

la sunfloro +

‫عباد الشمس‬

-

la dorno +

‫الشوكة‬

-

la trunko +

‫الجذع‬

-

la tulipo +

‫الخزامى‬

-

la akvolilio +

‫زنبق الماء‬

-

la tritiko +

‫القمح‬

-
la bambuo
‫الخيزران‬

-
la floraĵo
‫الزهر‬

-
la florbukedo
‫باقة من الزهور‬

-
la branĉo
‫الفرع‬

-
la burĝono
‫المهد‬

-
la kakto
‫الصبار‬

-
la trifolio
‫البرسيم‬

-
la pina konuso
‫المخروط‬

-
la cejano
‫وردة الذرة‬

-
la krokuso
‫الزعفران‬

-
la jonkvilo
‫النرجس البري‬

-
la lekanto
‫الأقحوان‬

-
la leontodo
‫الهندباء‬

-
la floro
‫الزهرة‬

-
la foliaro
‫أوراق الشجر‬

-
la greno / la cerealo
‫الحبوب‬

-
la herbo
‫العشب‬

-
la kresko
‫النمو‬

-
la hiacinto
‫ورد النيل‬

-
la gazono
‫العشب‬

-
la lilio
‫الزنبق‬

-
la linsemo
‫بذر الكتان‬

-
la fungo
‫الفطر‬

-
la olivarbo
‫شجرة الزيتون‬

-
la palmo
‫النخلة ‬

-
la penseo
‫زهرة الثالوث‬

-
la persikarbo
‫شجرة الخوخ‬

-
la planto
‫النبتة‬

-
la papaveto
‫الخشخاش‬

-
la radiko
‫الجذر‬

-
la rozo
‫الوردة‬

-
la semo
‫البذرة‬

-
la galanto
‫زهرة الثلج‬

-
la sunfloro
‫عباد الشمس‬

-
la dorno
‫الشوكة‬

-
la trunko
‫الجذع‬

-
la tulipo
‫الخزامى‬

-
la akvolilio
‫زنبق الماء‬

-
la tritiko
‫القمح‬