Време     
สภาพอากาศ

-

ดาว
dao

звезда

-

ลม
lom′

вятър

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
барометър

-
เมฆ
mâyk
облак

-
ความเย็น
kwam-yen′
студ

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
полумесец

-
ความมืด
kwam-mêut
тъмнина

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
суша

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
земя

-
หมอก
màwk
мъгла

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
скреж

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
поледица

-
ความร้อน
kwam-ráwn
жега

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ураган

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ледена висулка

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
мълния

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
метеор

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
луна

-
รุ้ง
róong′
дъга

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
дъждовна капка

-
หิมะ
hì′-má′
сняг

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
снежинка

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
снежен човек

-
ดาว
dao
звезда

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
буря

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
буря

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
слънце

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
слънчев лъч

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
залез

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
термометър

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
гръмотевична буря

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
здрач

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
време

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
влага

-
ลม
lom′
вятър