Religion     
宗教

-

复活节
fùhuó jié
+

das Osterfest, e

-

复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
+

das Osterei, er

-

天使
tiānshǐ
+

der Engel, -

-


zhōng
+

die Glocke, n

-

圣经
shèngjīng
+

die Bibel, n

-

主教
zhǔjiào
+

der Bischof, "e

-

祝福
zhùfú
+

der Segen

-

佛教
fójiào
+

der Buddhismus

-

基督教
jī dū jiào
+

das Christentum

-

圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
+

das Weihnachtsgeschenk, e

-

圣诞树
shèngdànshù
+

der Weihnachtsbaum, "e

-

教会
jiàohuì
+

die Kirche, n

-

棺材
guāncai
+

der Sarg, "e

-

作品
zuòpǐn
+

die Schöpfung

-

十字架
shízìjià
+

das Kruzifix, e

-

魔鬼
móguǐ
+

der Teufel, -

-


shén
+

der Gott, "er

-

印度教
yìndùjiào
+

der Hinduismus

-

伊斯兰教
yīsīlán jiào
+

der Islam

-

犹太教
yóutàijiào
+

das Judentum

-

冥想
míngxiǎng
+

die Meditation

-

木乃伊
mùnǎiyī
+

die Mumie, n

-

穆斯林
mùsīlín
+

der Moslem, s

-

教皇
jiàohuáng
+

der Papst, "e

-

祈祷
qídǎo
+

das Gebet, e

-

牧师
mùshī
+

der Priester, -

-

宗教
zōngjiào
+

die Religion, en

-

礼拜
lǐbài
+

der Gottesdienst, e

-

犹太教堂
yóutài jiàotáng
+

die Synagoge, n

-

寺庙
sìmiào
+

der Tempel, -

-


+

die Grabstätte, n

-
复活节
fùhuó jié
das Osterfest, e

-
复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
das Osterei, er

-
天使
tiānshǐ
der Engel, -

-

zhōng
die Glocke, n

-
圣经
shèngjīng
die Bibel, n

-
主教
zhǔjiào
der Bischof, "e

-
祝福
zhùfú
der Segen

-
佛教
fójiào
der Buddhismus

-
基督教
jī dū jiào
das Christentum

-
圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
das Weihnachtsgeschenk, e

-
圣诞树
shèngdànshù
der Weihnachtsbaum, "e

-
教会
jiàohuì
die Kirche, n

-
棺材
guāncai
der Sarg, "e

-
作品
zuòpǐn
die Schöpfung

-
十字架
shízìjià
das Kruzifix, e

-
魔鬼
móguǐ
der Teufel, -

-

shén
der Gott, "er

-
印度教
yìndùjiào
der Hinduismus

-
伊斯兰教
yīsīlán jiào
der Islam

-
犹太教
yóutàijiào
das Judentum

-
冥想
míngxiǎng
die Meditation

-
木乃伊
mùnǎiyī
die Mumie, n

-
穆斯林
mùsīlín
der Moslem, s

-
教皇
jiàohuáng
der Papst, "e

-
祈祷
qídǎo
das Gebet, e

-
牧师
mùshī
der Priester, -

-
宗教
zōngjiào
die Religion, en

-
礼拜
lǐbài
der Gottesdienst, e

-
犹太教堂
yóutài jiàotáng
die Synagoge, n

-
寺庙
sìmiào
der Tempel, -

-


die Grabstätte, n