Traffic     
การจราจร

-

อุบัติเหตุ
òo′-bàt′-dhì′-hàyt
+

accident

-

ที่กั้น
têe-gân′
+

barrier

-

จักรยาน
jàk′-grà′-yan
+

bicycle

-

เรือ
reua
+

boat

-

รถประจำทาง
rót′-bhrà′-jam′-tang
+

bus

-

กระเช้าไฟฟ้า
grà′-cháo′-fai′-fá
+

cable car

-

รถ
rót′
+

car

-

รถบ้าน
rót′-bân
+

caravan

-

รถม้า
rót′-má
+

coach

-

ความแออัด
kwam-æ-àt′
+

congestion

-

ถนนในชนบท
tǒn′-ná′-nai′-chon′-bòt′
+

country road

-

เรือสำราญ
reua-sǎm′-ran
+

cruise ship

-

ทางโค้ง
tang-kóng
+

curve

-

ทางตัน
tang-dhan′
+

dead end

-

ขาออก
kǎ-àwk
+

departure

-

เบรกฉุกเฉิน
bà′-ràyk-chòok′-chěr̶n
+

emergency brake

-

ทางเข้า
tang-kâo′
+

entrance

-

บันไดเลื่อน
ban′-dai′-lêuan
+

escalator

-

น้ำหนักส่วนเกิน
nám-nàk′-sùan-ger̶n
+

excess baggage

-

ทางออก
tang-àwk
+

exit

-

เรือข้ามฟาก
reua-kâm-fâk
+

ferry

-

รถดับเพลิง
rót′-dàp′-pler̶ng
+

fire truck

-

เที่ยวบิน
têeo-bin′
+

flight

-

โบกี้
boh-gêe
+

freight car

-

ก๊าซ / น้ำมัน
gás-nám-man′
+

gas / petrol

-

เบรกมือ
bà′-ràyk-meu
+

handbrake

-

เฮลิคอปเตอร์
hay-lí′-kâwp-dhur̶
+

helicopter

-

ทางหลวง
tang-lǔang
+

highway

-

เรือนแพ
reuan-pæ
+

houseboat

-

จักรยานผู้หญิง '
jàk′-rá′-yan-pôo-yǐng′
+

ladies' bicycle

-

โค้งซ้าย
kóng-sái
+

left turn

-

ถนนข้ามทางรถไฟ
tǒn′-ná′-kâm-tang-rót′-fai′
+

level crossing

-

หัวรถจักร
hǔa-rót′-jàk′
+

locomotive

-

แผนที่
pæ̌n-têe
+

map

-

รถไฟใต้ดิน
rót′-fai′-dhâi′-din′
+

metro

-

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
rót′-jàk′-rá′-yan-yon′-kà′-nât-lék′
+

moped

-

เรือยนต์
reua-yon′
+

motorboat

-

รถจักรยานยนต์
rót′-jàk′-grà′-yan-yon′
+

motorcycle

-

หมวกนิรภัย
mùak-nin′-pai′
+

motorcycle helmet

-

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
pôo-kàp′-kèen-tà′-jàk′-rá′-yan-yon′
+

motorcyclist

-

จักรยานเสือภูเขา
jàk′-rá′-yan-sěua-poo-kǎo′
+

mountain bike

-

ช่องเขา
châwng-kǎo′
+

mountain pass

-

ห้ามแซง
hâm-sæng
+

no-passing zone

-

เขตปลอดบุหรี่
kàyt-bhlàwt-bòo′-rèe
+

non-smoking

-

เดินรถทางเดียว
der̶n-rót′-tang-deeo
+

one-way street

-

มิเตอร์ที่จอดรถ
mí′-dhur̶-têet-òt′-rót′
+

parking meter

-

ผู้โดยสาร
pôo-doy-sǎn
+

passenger

-

เครื่องบินโดยสาร
krêuang-bin′-doy-sǎn
+

passenger jet

-

คนเดินเท้า
kon′-der̶n-táo
+

pedestrian

-

เครื่องบิน
krêuang-bin′
+

plane

-

หลุมบนพื้นถนน
lǒom′-bon′-péun-tà′-non′
+

pothole

-

เครื่องบินใบพัด
krêuang-bin′-bai′-pát′
+

propeller aircraft

-

รางรถไฟ
rang-rót′-fai′
+

rail

-

สะพานรถไฟ
sà′-pan-rót′-fai′
+

railway bridge

-

ทางลาด
tang-lât
+

ramp

-

ด้านขวาของทาง
dân-kwǎ-kǎwng-tang
+

right of way

-

ถนน
tà′-nǒn′
+

road

-

วงเวียน
wong′-wian
+

roundabout

-

แถวที่นั่ง
tæ̌o-têe-nâng′
+

row of seats

-

สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
+

scooter

-

สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
+

scooter

-

ป้ายบอกทาง
bhâi-bàwk-tang
+

signpost

-

เลื่อน
lêuan
+

sled

-

รถสำหรับวิ่งบนหิมะ
rót′-sǎm′-ràp′-wîng′-bon′-hì′-má′
+

snowmobile

-

ความเร็ว
kwam-ra̲y̲o′
+

speed

-

จำกัด ความเร็ว
jam′-gàt′-kwam-ra̲y̲o′
+

speed limit

-

สถานีรถไฟ
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′
+

station

-

เรือกลไฟ
reua-gon′-fai′
+

steamer

-

ป้ายรถประจำทาง
bhâi-rót′-bhrà′-jam′-tang
+

stop

-

ป้ายถนน
bhâ-yót′-non′
+

street sign

-

รถเข็นเด็ก
rót′-kěn′-dèk′
+

stroller

-

สถานีรถไฟใต้ดิน
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′-dhâi′-din′
+

subway station

-

รถแท็กซี่
rót′-tǽk′-sêe
+

taxi

-

ตั๋ว
dhǔa
+

ticket

-

ตารางเวลารถโดยสาร
dha-rang-way-la-rót′-doy-sǎn
+

timetable

-

ชานชาลา
chan-cha-la
+

track

-

ประแจรถไฟ
phrà′-jæ-rót′-fai′
+

track switch

-

รถแทรกเตอร์
rót′-træ̂k-dhur̶
+