Abstract terms     
ศัพท์นามธรรม

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
administration

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
advertising

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
arrow

-
ห้าม
hâm
ban

-
อาชีพ
a-chêep
career

-
ศูนย์
sǒon
center

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
choice

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
collaboration

-
สี
sěe
color

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
contact

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
danger

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
declaration of love

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
decline

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definition

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
difference

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
difficulty

-
ทิศทาง
tít′-tang
direction

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
discovery

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
disorder

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
distance

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
distance

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
diversity

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
effort

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
exploration

-
การล้ม
gan-lóm′
fall

-
กำลัง
gam′-lang′
force

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
fragrance

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
freedom

-
ผี
pěe
ghost

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
half

-
ความสูง
kwam-sǒong
height

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
help

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
hiding place

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
homeland

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
hygiene

-
ความคิด
kwam-kít′
idea

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
illusion

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
imagination

-
ปัญญา
bhan′-ya
intelligence

-
การเชิญ
gan-cher̶n
invitation

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
justice

-
แสง
sæ̌ng
light

-
การมอง
gan-mawng
look

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
loss

-
การขยาย
ga-rók′-yai
magnification

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
mistake

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
murder

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
nation

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
novelty

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
option

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
patience

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
planning

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
problem

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
protection

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
reflection

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republic

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
risk

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
safety

-
ความลับ
kwam-láp′
secret

-
เพศ
pâyt
sex

-
เงา
ngao′
shadow

-
ขนาด
kà′-nàt
size

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidarity

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
success

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
support

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradition

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
weight