Weather     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometer

-
เมฆ
mâyk
cloud

-
ความเย็น
kwam-yen′
cold

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
crescent

-
ความมืด
kwam-mêut
darkness

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
drought

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
earth

-
หมอก
màwk
fog

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
frost

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
glaze

-
ความร้อน
kwam-ráwn
heat

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
hurricane

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
icicle

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
lightning

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
moon

-
รุ้ง
róong′
rainbow

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
raindrop

-
หิมะ
hì′-má′
snow

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
snowflake

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snowman

-
ดาว
dao
star

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
storm

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
storm surge

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
sun

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sunbeam

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
sunset

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
thermometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
thunderstorm

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
twilight

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
weather

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
wet conditions

-
ลม
lom′
wind