Big animals     
Động vật lớn

-

cá sấu +

alligator

-

hươu, nai +

antlers

-

khỉ đầu chó +

baboon

-

gấu +

bear

-

trâu +

buffalo

-

lạc đà +

camel

-

con báo gêpa +

cheetah

-

bò cái +

cow

-

cá sấu +

crocodile

-

khủng long +

dinosaur

-

con lừa +

donkey

-

con rồng +

dragon

-

con voi +

elephant

-

con hươu cao cổ +

giraffe

-

khỉ độc gôrila +

gorilla

-

hà mã +

hippo

-

con ngựa +

horse

-

chuột túi +

kangaroo

-

con báo hoa mai +

leopard

-

sư tử +

lion

-

lạc đà không bướu +

llama

-

mèo rừng +

lynx

-

con quái vật +

monster

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

moose

-

đà điểu +

ostrich

-

gấu trúc +

panda

-

con lợn +

pig

-

gấu Bắc cực +

polar bear

-

con báo sư tử +

puma

-

con tê giác +

rhino

-

con hươu đực +

stag

-

con hổ +

tiger

-

con hải mã +

walrus

-

ngựa hoang +

wild horse

-

ngựa vằn +

zebra

-
cá sấu
alligator

-
hươu, nai
antlers

-
khỉ đầu chó
baboon

-
gấu
bear

-
trâu
buffalo

-
lạc đà
camel

-
con báo gêpa
cheetah

-
bò cái
cow

-
cá sấu
crocodile

-
khủng long
dinosaur

-
con lừa
donkey

-
con rồng
dragon

-
con voi
elephant

-
con hươu cao cổ
giraffe

-
khỉ độc gôrila
gorilla

-
hà mã
hippo

-
con ngựa
horse

-
chuột túi
kangaroo

-
con báo hoa mai
leopard

-
sư tử
lion

-
lạc đà không bướu
llama

-
mèo rừng
lynx

-
con quái vật
monster

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
moose

-
đà điểu
ostrich

-
gấu trúc
panda

-
con lợn
pig

-
gấu Bắc cực
polar bear

-
con báo sư tử
puma

-
con tê giác
rhino

-
con hươu đực
stag

-
con hổ
tiger

-
con hải mã
walrus

-
ngựa hoang
wild horse

-
ngựa vằn
zebra