Communication     
การสื่อสาร

-
ที่อยู่
têe-yòo
address

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
alphabet

-
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
answering machine

-
เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
antenna

-
การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
call

-
ซีดี
see-dee
cd

-
การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
communication

-
ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
confidentiality

-
การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
connection

-
การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
discussion

-
อีเมล์
ee-may
email

-
ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
entertainment

-
ส่งด่วน
sòng′-dùan
express item

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
fax machine

-
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
film industry

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
font

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
greeting

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
greeting

-
บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
greeting card

-
หูฟัง
hǒo-fang′
headphones

-
ไอคอน
ai′-kawn
icon

-
ข้อมูล
kâw-moon
information

-
อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
internet

-
การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
interview

-
แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
keyboard

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
letter

-
จดหมาย
jòt′-mǎi
letter

-
นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
magazine

-
สื่อ
sèu
medium

-
ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
microphone

-
โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
mobile phone

-
โมเด็ม
moh-dem′
modem

-
จอภาพ
jaw-pâp
monitor

-
แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
mouse pad

-
ข้อความ
kâw-kwam
news

-
หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
newspaper

-
เสียง
sǐang
noise

-
การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
note

-
การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
note

-
โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
payphone

-
ภาพ
pâp
photo

-
อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
photo album

-
โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
picture postcard

-
กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
post office box

-
วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
radio

-
ผู้รับ
pôo-ráp′
receiver

-
รีโมท
ree-môt
remote control

-
ดาวเทียม
dao-tiam
satellite

-
หน้าจอ
nâ-jaw
screen

-
ป้าย
bhâi
sign

-
ลายเซ็น
lai-sen′
signature

-
สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
smartphone

-
ลำโพง
lam′-pong
speaker

-
แสตมป์
sà′-dhæm
stamp

-
กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
stationary

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telephone call

-
การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
telephone conversation

-
กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
television camera

-
บทความ
bòt′-kwam
text

-
ทีวี
tee-wee
tv

-
วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
video cassette

-
เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
walkie talkie

-
เว็บไซต์
wép′-sai′
web page

-
คำ
kam′
word