Office     
สำนักงาน

-
ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
ball pen

-
ช่วงพัก
chûang-pák′
break

-
กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
briefcase

-
ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
coloring pencil

-
การประชุม
gan-bhrà′-choom′
conference

-
ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
conference room

-
สำเนา
sǎm′-nao′
copy

-
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
directory

-
แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
file

-
ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
filing cabinet

-
ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
fountain pen

-
ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
letter tray

-
ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
marker

-
สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
notebook

-
กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
notepad

-
สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
office

-
เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
office chair

-
การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
overtime

-
คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
paper clip

-
ดินสอ
din′-sǎw
pencil

-
ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
punch

-
ตู้เซฟ
dhôo-séf′
safe

-
ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
sharpener

-
เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
shredded paper

-
เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
shredder

-
เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiral binding

-
ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
staple

-
แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
stapler

-
เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
typewriter

-
ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
workstation