Tools     
工具

-

圆锯片
yuán jù piàn

circular saw blade

-

电钻
diànzuàn

drill machine

-

刮刀
guādāo

palette-knife

-

纺车
fǎngchē

spinning wheel

-

máo
anchor

-
铁砧
tiě zhēn
anvil

-
刀片
dāopiàn
blade

-
木版
mùbǎn
board

-
螺栓
luóshuān
bolt

-
开瓶器
kāi píng qì
bottle opener

-
扫帚
sàozhǒu
broom

-
刷子
shuāzi
brush

-

tǒng
bucket

-
电动圆锯
diàndòng yuán jù
buzz saw

-
开罐器
kāi guàn qì
can opener

-
链子
liànzi
chain

-
“电锯
“diàn jù
chainsaw

-
凿子
záozi
chisel

-
圆锯片
yuán jù piàn
circular saw blade

-
电钻
diànzuàn
drill machine

-
小撮子
xiǎo zuǒ zi
dustpan

-
花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
garden hose

-
擦菜板
cā cài bǎn
grater

-
锤子
chuízi
hammer

-
合页
hé yè
hinge

-
钩子
gōuzi
hook

-
梯子
tīzi
ladder

-
信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
letter scale

-
磁铁
cítiě
magnet

-
铲子
chǎnzi
hawk

-
钉子
dīngzi
nail

-

zhēn
needle

-
网络
wǎngluò
network

-
螺母
luómǔ
nut

-
刮刀
guādāo
palette-knife

-
托盘
tuōpán
pallet

-
铁叉
tiě chā
pitchfork

-
刨床
bàochuáng
planer

-
钳子
qiánzi
pliers

-
手推车
shǒutuīchē
pushcart

-
耙子
bàzi
rake

-
修复
xiūfù
repair

-
绳子
shéngzi
rope

-
尺子
chǐzi
ruler

-


saw

-
剪刀
jiǎndāo
scissors

-
螺丝
luósī
screw

-
螺丝刀
luósīdāo
screwdriver

-
缝纫线
féngrèn xiàn
sewing thread

-
铁铲
tiě chǎn
shovel

-
纺车
fǎngchē
spinning wheel

-
螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
spiral spring

-
线轴
xiànzhóu
spool

-
钢索
gāng suǒ
steel cable

-
胶带
jiāodài
tape

-
螺纹
luówén
thread

-
工具
gōngjù
tool

-
工具箱
gōngjù xiāng
toolbox

-
小铲刀
xiǎo chǎn dāo
trowel

-
镊子
nièzi
tweezers

-
台钳
tái qián
vise

-
焊接设备
hànjiē shèbèi
welding equipment

-
独轮车
dúlúnchē
wheelbarrow

-
电线
diànxiàn
wire

-
木屑
mùxiè
wood chip

-
扳手
bānshǒu
wrench