Vetero     
สภาพอากาศ

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng

la trosekeco / la senpluveco

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
la barometro

-
เมฆ
mâyk
la nubo

-
ความเย็น
kwam-yen′
la malvarmo

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
la lunarko

-
ความมืด
kwam-mêut
la mallumo

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
la trosekeco / la senpluveco

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
la tero

-
หมอก
màwk
la nebulo

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
la frosto

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
la glatiso

-
ความร้อน
kwam-ráwn
la varmo

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
la uragano

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
la stalaktito

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
la fulmo

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
la meteorŝtono

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
la luno

-
รุ้ง
róong′
la ĉielarko

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
la pluvguto

-
หิมะ
hì′-má′
la neĝo

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
la neĝero

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
la neĝhomo

-
ดาว
dao
la stelo

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
la ŝtormo

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
la ŝtorma ondego

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
la suno

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
la sunradio

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
la sunsubiro

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
la termometro

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
la fulmotondro

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
la krepusko

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
la vetero

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
la malsekeco

-
ลม
lom′
la vento