Tiempo     
สภาพอากาศ

-

ดาว
dao

la estrella

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
el barómetro

-
เมฆ
mâyk
la nube

-
ความเย็น
kwam-yen′
el frío

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
la luna creciente

-
ความมืด
kwam-mêut
la oscuridad

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
la sequía

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
la tierra

-
หมอก
màwk
la niebla

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
la helada

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
el hielo

-
ความร้อน
kwam-ráwn
el calor

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
el huracán

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
el carámbano

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
el relámpago

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
el meteoro

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
la luna

-
รุ้ง
róong′
el arco iris

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
la gota

-
หิมะ
hì′-má′
la nieve

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
el copo de nieve

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
el muñeco de nieve

-
ดาว
dao
la estrella

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
la tormenta

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
la marejada ciclónica

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
el sol

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
el rayo de sol

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
la puesta de sol

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
el termómetro

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
la tormenta eléctrica

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
el crepúsculo

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
el tiempo

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
la humedad

-
ลม
lom′
el viento