‫طبیعت     
Прырода

-

дуга
duha
+

‫قوس

-

хлеў
chlieŭ
+

‫انبار

-

заліў
zaliŭ
+

‫خلیج

-

пляж
pliaž
+

‫ساحل

-

бурбалка
burbalka
+

‫حباب

-

пячора
piačora
+

‫غار

-

гаспадарка
haspadarka
+

‫مزرعه

-

агонь
ahoń
+

‫آتش

-

след
slied
+

‫رد پا

-

глобус
hlobus
+

‫کره

-

ўраджай
ŭradžaj
+

‫محصول

-

пак сена
pak siena
+

‫عدل یونجه

-

возера
voziera
+

‫دریاچه

-

ліст
list
+

‫برگ

-

гара
hara
+

‫کوه

-

акіян
akijan
+

‫اقیانوس

-

панарама
panarama
+

‫چشم انداز

-

скала
skala
+

‫صخره

-

крыніца
krynica
+

‫چشمه

-

балота
balota
+

‫باتلاق

-

дрэва
dreva
+

‫درخت

-

ствол дрэва
stvol dreva
+

‫تنه درخت

-

даліна
dalina
+

‫درّه

-

від
vid
+

‫منظره

-

бруя вады
bruja vady
+

‫فوّاره

-

вадаспад
vadaspad
+

‫آبشار

-

хваль
chvaĺ
+

‫موج

-
дуга
duha
‫قوس

-
хлеў
chlieŭ
‫انبار

-
заліў
zaliŭ
‫خلیج

-
пляж
pliaž
‫ساحل

-
бурбалка
burbalka
‫حباب

-
пячора
piačora
‫غار

-
гаспадарка
haspadarka
‫مزرعه

-
агонь
ahoń
‫آتش

-
след
slied
‫رد پا

-
глобус
hlobus
‫کره

-
ўраджай
ŭradžaj
‫محصول

-
пак сена
pak siena
‫عدل یونجه

-
возера
voziera
‫دریاچه

-
ліст
list
‫برگ

-
гара
hara
‫کوه

-
акіян
akijan
‫اقیانوس

-
панарама
panarama
‫چشم انداز

-
скала
skala
‫صخره

-
крыніца
krynica
‫چشمه

-
балота
balota
‫باتلاق

-
дрэва
dreva
‫درخت

-
ствол дрэва
stvol dreva
‫تنه درخت

-
даліна
dalina
‫درّه

-
від
vid
‫منظره

-
бруя вады
bruja vady
‫فوّاره

-
вадаспад
vadaspad
‫آبشار

-
хваль
chvaĺ
‫موج