‫اتومبیل     
Аўтамабіль

-

паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
+

‫فیلتر هوا

-

аварыя
avaryja
+

‫خرابی

-

кэмпер
kempier
+

‫ماشین کاروان

-

акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
+

‫باتری اتومبیل

-

дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
+

‫صندلی بچّه

-

шкода
škoda
+

‫آسیب

-

дызель
dyzieĺ
+

‫دیزل

-

выхлапная труба
vychlapnaja truba
+

‫لوله اگزوز

-

спусшчанае кола
spusščanaje kola
+

‫لاستیک پنچر

-

аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
+

‫پمپ بنزین

-

фара
fara
+

‫چراغ

-

капот
kapot
+

‫کاپوت ماشین

-

дамкрат
damkrat
+

‫جک

-

каністра
kanistra
+

‫قوطی ذخیره

-

сметнік
smietnik
+

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
+

‫عقب

-

задні ліхтар
zadni lichtar
+

‫نور عقب

-

люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
+

‫آینه عقب

-

вандроўка
vandroŭka
+

‫نقل

-

вобад
vobad
+

‫رینگ ماشین

-

свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
+

‫شمع ماشین

-

тахометр
tachomietr
+

‫سرعت سنج

-

білет
biliet
+

‫جریمه

-

шына
šyna
+

‫لاستیک

-

паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
+

‫مکانیک سیار

-

марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
+

‫اتومبیل قدیمی

-

кола
kola
+

‫چرخ

-
паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
‫فیلتر هوا

-
аварыя
avaryja
‫خرابی

-
кэмпер
kempier
‫ماشین کاروان

-
акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
‫باتری اتومبیل

-
дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
‫صندلی بچّه

-
шкода
škoda
‫آسیب

-
дызель
dyzieĺ
‫دیزل

-
выхлапная труба
vychlapnaja truba
‫لوله اگزوز

-
спусшчанае кола
spusščanaje kola
‫لاستیک پنچر

-
аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
‫پمپ بنزین

-
фара
fara
‫چراغ

-
капот
kapot
‫کاپوت ماشین

-
дамкрат
damkrat
‫جک

-
каністра
kanistra
‫قوطی ذخیره

-
сметнік
smietnik
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
‫عقب

-
задні ліхтар
zadni lichtar
‫نور عقب

-
люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
‫آینه عقب

-
вандроўка
vandroŭka
‫نقل

-
вобад
vobad
‫رینگ ماشین

-
свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
‫شمع ماشین

-
тахометр
tachomietr
‫سرعت سنج

-
білет
biliet
‫جریمه

-
шына
šyna
‫لاستیک

-
паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
‫مکانیک سیار

-
марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
‫اتومبیل قدیمی

-
кола
kola
‫چرخ