‫محیط     
Околна среда

-
селско стопанство
selsko stopanstvo
‫کشاورزی

-
замърсяване на въздуха
zamŭrsyavane na vŭzdukha
‫آلودگی هوا

-
мравуняк
mravunyak
‫مور تپّه

-
канал
kanal
‫کانال

-
крайбрежие
kraĭbrezhie
‫ساحل

-
континент
kontinent
‫قارّه

-
поток
potok
‫نهر

-
бент
bent
‫سد

-
пустиня
pustinya
‫بیابان

-
дюна
dyuna
‫تپه

-
поле
pole
‫دشت

-
гора
gora
‫جنگل

-
ледник
lednik
‫یخچال های طبیعی

-
пустош
pustosh
‫زمین کشاورزی

-
остров
ostrov
‫جزیره

-
джунгла
dzhungla
‫جنگل

-
ландшафт
landshaft
‫چشم انداز

-
планини
planini
‫کوه ها

-
природен парк
priroden park
‫پارک طبیعت

-
връх
vrŭkh
‫قله

-
купчина
kupchina
‫توده

-
протестно шествие
protestno shestvie
‫راه پیمایی اعتراضی

-
рециклиране
retsiklirane
‫بازیافت

-
море
more
‫دریا

-
дим
dim
‫دود

-
лозе
loze
‫تاکستان

-
вулкан
vulkan
‫آتشفشان

-
отпадъци
otpadŭtsi
‫زباله

-
ниво на водата
nivo na vodata
‫سطح آب