‫انتزاعی     
Apstraktni pojmovi

-

uprava

‫مدیریت بازرگانی

-

reklama

‫تبلیغات

-

strelica

‫فلش

-

zabrana

‫ممنوعیت

-

karijera

‫حرفه

-

središte

‫مرکز

-

izbor

‫انتخاب

-

saradnja

‫همکاری

-

boja

‫رنگ

-

kontakt

‫تماس

-

opasnost

‫خطر

-

izjava ljubavi

‫اعلام عشق

-

propadanje

‫کاهش

-

definicija

‫تعریف

-

razlika

‫تفاوت

-

poteškoća

‫سختی

-

smjer

‫جهت

-

otkriće

‫کشف

-

nered

‫نامرتب

-

daljina

‫دور

-

udaljenost

‫مسافت

-

raznovrsnost

‫تنوع

-

trud

‫تلاش

-

istraživanje

‫اکتشاف

-

pad

‫سقوط

-

snaga

‫نیرو

-

miris

‫عطر

-

sloboda

‫آزادی

-

duh

‫شبح

-

polovina

‫نیمه

-

visina

‫ارتفاع

-

pomoć

‫کمک

-

skrovište

‫مخفی گاه

-

domovina

‫میهن

-

čistoća

‫بهداشت

-

ideja

‫نظر

-

iluzija

‫توهّم

-

mašta

‫تخیّل

-

pozivnica

‫دعوت

-

pravda

‫عدالت

-

svjetlost

‫نور

-

pogled

‫نگاه

-

gubitak

‫زیان

-

uvećanje

‫بزرگ نمایی

-

greška

‫اشتباه

-

ubistvo

‫قتل

-

nacija

‫ملّت

-

novost

‫تازگی

-

mogućnost

‫گزینه

-

strpljenje

‫صبر

-

planiranje

‫برنامه ریزی

-

problem

‫مشکل

-

zaštita

‫حفاظت

-

odraz

‫بازتاب

-

republika

‫جمهوری

-

rizik

‫خطر

-

bezbijednost

‫ایمنی

-

tajna

‫راز

-

pol

‫جنسیّت

-

sjenka

‫سایه

-

veličina

‫اندازه

-

solidarnost

‫همبستگی

-

uspjeh

‫موفقیت

-

podrška

‫پشتیبانی

-

tradicija

‫سنّت

-

težina

‫وزن

-
uprava
‫مدیریت بازرگانی

-
reklama
‫تبلیغات

-
strelica
‫فلش

-
zabrana
‫ممنوعیت

-
karijera
‫حرفه

-
središte
‫مرکز

-
izbor
‫انتخاب

-
saradnja
‫همکاری

-
boja
‫رنگ

-
kontakt
‫تماس

-
opasnost
‫خطر

-
izjava ljubavi
‫اعلام عشق

-
propadanje
‫کاهش

-
definicija
‫تعریف

-
razlika
‫تفاوت

-
poteškoća
‫سختی

-
smjer
‫جهت

-
otkriće
‫کشف

-
nered
‫نامرتب

-
daljina
‫دور

-
udaljenost
‫مسافت

-
raznovrsnost
‫تنوع

-
trud
‫تلاش

-
istraživanje
‫اکتشاف

-
pad
‫سقوط

-
snaga
‫نیرو

-
miris
‫عطر

-
sloboda
‫آزادی

-
duh
‫شبح

-
polovina
‫نیمه

-
visina
‫ارتفاع

-
pomoć
‫کمک

-
skrovište
‫مخفی گاه

-
domovina
‫میهن

-
čistoća
‫بهداشت

-
ideja
‫نظر

-
iluzija
‫توهّم

-
mašta
‫تخیّل

-
inteligencija
‫هوش

-
pozivnica
‫دعوت

-
pravda
‫عدالت

-
svjetlost
‫نور

-
pogled
‫نگاه

-
gubitak
‫زیان

-
uvećanje
‫بزرگ نمایی

-
greška
‫اشتباه

-
ubistvo
‫قتل

-
nacija
‫ملّت

-
novost
‫تازگی

-
mogućnost
‫گزینه

-
strpljenje
‫صبر

-
planiranje
‫برنامه ریزی

-
problem
‫مشکل

-
zaštita
‫حفاظت

-
odraz
‫بازتاب

-
republika
‫جمهوری

-
rizik
‫خطر

-
bezbijednost
‫ایمنی

-
tajna
‫راز

-
pol
‫جنسیّت

-
sjenka
‫سایه

-
veličina
‫اندازه

-
solidarnost
‫همبستگی

-
uspjeh
‫موفقیت

-
podrška
‫پشتیبانی

-
tradicija
‫سنّت

-
težina
‫وزن