‫انتزاعی     
Termes abstractes

-

l'administració +

‫مدیریت بازرگانی

-

la publicitat +

‫تبلیغات

-

la fletxa +

‫فلش

-

la prohibició +

‫ممنوعیت

-

la cursa +

‫حرفه

-

el centre +

‫مرکز

-

l'elecció +

‫انتخاب

-

la col·laboració +

‫همکاری

-

el color +

‫رنگ

-

el contacte +

‫تماس

-

el perill +

‫خطر

-

la declaració d'amor +

‫اعلام عشق

-

el deteriorament +

‫کاهش

-

la definició +

‫تعریف

-

la diferència +

‫تفاوت

-

la dificultat +

‫سختی

-

la direcció +

‫جهت

-

el descobriment +

‫کشف

-

el desordre +

‫نامرتب

-

la distància +

‫دور

-

la distància +

‫مسافت

-

la diversitat +

‫تنوع

-

l'esforç +

‫تلاش

-

l'exploració +

‫اکتشاف

-

la caiguda +

‫سقوط

-

la força +

‫نیرو

-

la fragància +

‫عطر

-

la llibertat +

‫آزادی

-

el fantasma +

‫شبح

-

la meitat +

‫نیمه

-

l'altura +

‫ارتفاع

-

l'ajuda +

‫کمک

-

l'amagatall +

‫مخفی گاه

-

la pàtria +

‫میهن

-

la neteja +

‫بهداشت

-

la idea +

‫نظر

-

la il·lusió +

‫توهّم

-

la imaginació +

‫تخیّل

-

la intel·ligència +

‫هوش

-

la invitació +

‫دعوت

-

la justícia +

‫عدالت

-

la llum +

‫نور

-

la mirada +

‫نگاه

-

la pèrdua +

‫زیان

-

l'augment +

‫بزرگ نمایی

-

l'error +

‫اشتباه

-

l'assassinat +

‫قتل

-

la nació +

‫ملّت

-

la novetat +

‫تازگی

-

l'opció +

‫گزینه

-

la paciència +

‫صبر

-

la planificació +

‫برنامه ریزی

-

el problema +

‫مشکل

-

la protecció +

‫حفاظت

-

la reflexió +

‫بازتاب

-

la república +

‫جمهوری

-

el risc +

‫خطر

-

la seguretat +

‫ایمنی

-

el secret +

‫راز

-

el sexe +

‫جنسیّت

-

l'ombra +

‫سایه

-

la mida +

‫اندازه

-

la solidaritat +

‫همبستگی

-

l'èxit +

‫موفقیت

-

el suport +

‫پشتیبانی

-

la tradició +

‫سنّت

-

el pes +

‫وزن

-
l'administració
‫مدیریت بازرگانی

-
la publicitat
‫تبلیغات

-
la fletxa
‫فلش

-
la prohibició
‫ممنوعیت

-
la cursa
‫حرفه

-
el centre
‫مرکز

-
l'elecció
‫انتخاب

-
la col·laboració
‫همکاری

-
el color
‫رنگ

-
el contacte
‫تماس

-
el perill
‫خطر

-
la declaració d'amor
‫اعلام عشق

-
el deteriorament
‫کاهش

-
la definició
‫تعریف

-
la diferència
‫تفاوت

-
la dificultat
‫سختی

-
la direcció
‫جهت

-
el descobriment
‫کشف

-
el desordre
‫نامرتب

-
la distància
‫دور

-
la distància
‫مسافت

-
la diversitat
‫تنوع

-
l'esforç
‫تلاش

-
l'exploració
‫اکتشاف

-
la caiguda
‫سقوط

-
la força
‫نیرو

-
la fragància
‫عطر

-
la llibertat
‫آزادی

-
el fantasma
‫شبح

-
la meitat
‫نیمه

-
l'altura
‫ارتفاع

-
l'ajuda
‫کمک

-
l'amagatall
‫مخفی گاه

-
la pàtria
‫میهن

-
la neteja
‫بهداشت

-
la idea
‫نظر

-
la il·lusió
‫توهّم

-
la imaginació
‫تخیّل

-
la intel·ligència
‫هوش

-
la invitació
‫دعوت

-
la justícia
‫عدالت

-
la llum
‫نور

-
la mirada
‫نگاه

-
la pèrdua
‫زیان

-
l'augment
‫بزرگ نمایی

-
l'error
‫اشتباه

-
l'assassinat
‫قتل

-
la nació
‫ملّت

-
la novetat
‫تازگی

-
l'opció
‫گزینه

-
la paciència
‫صبر

-
la planificació
‫برنامه ریزی

-
el problema
‫مشکل

-
la protecció
‫حفاظت

-
la reflexió
‫بازتاب

-
la república
‫جمهوری

-
el risc
‫خطر

-
la seguretat
‫ایمنی

-
el secret
‫راز

-
el sexe
‫جنسیّت

-
l'ombra
‫سایه

-
la mida
‫اندازه

-
la solidaritat
‫همبستگی

-
l'èxit
‫موفقیت

-
el suport
‫پشتیبانی

-
la tradició
‫سنّت

-
el pes
‫وزن