‫هوا     
Weather

-

barometer

‫هواسنج

-

cloud

‫ابر

-

cold

‫سرما

-

crescent

‫هلال

-

darkness

‫تاریکی

-

drought

‫خشکسالی

-

earth

‫زمین

-

fog

‫مِه

-

frost

‫یخبندان

-

glaze

‫یخبندان

-

heat

‫گرما

-

hurricane

‫گردباد

-

icicle

‫قندیل

-

lightning

‫صاعقه

-

meteor

‫شهاب سنگ

-

moon

‫ماه

-

rainbow

‫رنگین کمان

-

raindrop

‫قطره باران

-

snow

‫برف

-

snowflake

‫دانه برف

-

snowman

‫آدم برفی

-

star

‫ستاره

-

storm

‫طوفان

-

storm surge

‫طوفان

-

sun

‫خورشید

-

sunbeam

‫پرتو افتاب

-

sunset

‫پستاب

-

thermometer

‫دماسنج

-

thunderstorm

‫رعد و برق

-

twilight

‫شفق

-

weather

‫آب و هوا

-

wet conditions

‫رطوبت

-

wind

‫باد

-
barometer
‫هواسنج

-
cloud
‫ابر

-
cold
‫سرما

-
crescent
‫هلال

-
darkness
‫تاریکی

-
drought
‫خشکسالی

-
earth
‫زمین

-
fog
‫مِه

-
frost
‫یخبندان

-
glaze
‫یخبندان

-
heat
‫گرما

-
hurricane
‫گردباد

-
icicle
‫قندیل

-
lightning
‫صاعقه

-
meteor
‫شهاب سنگ

-
moon
‫ماه

-
rainbow
‫رنگین کمان

-
raindrop
‫قطره باران

-
snow
‫برف

-
snowflake
‫دانه برف

-
snowman
‫آدم برفی

-
star
‫ستاره

-
storm
‫طوفان

-
storm surge
‫طوفان

-
sun
‫خورشید

-
sunbeam
‫پرتو افتاب

-
sunset
‫پستاب

-
thermometer
‫دماسنج

-
thunderstorm
‫رعد و برق

-
twilight
‫شفق

-
weather
‫آب و هوا

-
wet conditions
‫رطوبت

-
wind
‫باد