‫آموزش و پرورش     
Education

-

archeology +

‫باستان شناسی

-

atom +

‫اتم

-

board +

‫ تخته

-

calculation +

‫محاسبه

-

calculator +

‫ماشین حساب

-

certificate +

‫گواهینامه

-

chalk +

‫گچ

-

class +

‫کلاس

-

compass +

‫پرگار

-

compass +

‫قطب نما

-

country +

‫کشور

-

course +

‫کلاس

-

diploma +

‫دانش نامه

-

direction +

‫جهت

-

education +

‫آموزش

-

filter +

‫فیلتر

-

formula +

‫فرمول

-

geography +

‫جغرافیا

-

grammar +

‫دستور زبان

-

knowledge +

‫دانش

-

language +

‫زبان

-

lesson +

‫درس

-

library +

‫کتابخانه

-

literature +

‫ادبیات

-

mathematics +

‫ریاضیات

-

microscope +

‫میکروسکوپ

-

number +

‫عدد

-

number +

‫شماره

-

pressure +

‫فشار

-

prism +

‫منشور

-

professor +

‫استاد

-

pyramid +

‫هرم

-

radioactivity +

‫رادیواکتیویته

-

scales +

‫ترازو

-

space +

‫فضا

-

statistics +

‫آمار

-

studies +

‫تحصیلات

-

syllable +

‫هجا

-

table +

‫جدول

-

translation +

‫ترجمه

-

triangle +

‫مثلث

-

umlaut +

‫حرف صدادار زبان های ژرمنی

-

university +

‫دانشگاه

-

world map +

‫نقشه جهان

-
archeology
‫باستان شناسی

-
atom
‫اتم

-
board
‫ تخته

-
calculation
‫محاسبه

-
calculator
‫ماشین حساب

-
certificate
‫گواهینامه

-
chalk
‫گچ

-
class
‫کلاس

-
compass
‫پرگار

-
compass
‫قطب نما

-
country
‫کشور

-
course
‫کلاس

-
diploma
‫دانش نامه

-
direction
‫جهت

-
education
‫آموزش

-
filter
‫فیلتر

-
formula
‫فرمول

-
geography
‫جغرافیا

-
grammar
‫دستور زبان

-
knowledge
‫دانش

-
language
‫زبان

-
lesson
‫درس

-
library
‫کتابخانه

-
literature
‫ادبیات

-
mathematics
‫ریاضیات

-
microscope
‫میکروسکوپ

-
number
‫عدد

-
number
‫شماره

-
pressure
‫فشار

-
prism
‫منشور

-
professor
‫استاد

-
pyramid
‫هرم

-
radioactivity
‫رادیواکتیویته

-
scales
‫ترازو

-
space
‫فضا

-
statistics
‫آمار

-
studies
‫تحصیلات

-
syllable
‫هجا

-
table
‫جدول

-
translation
‫ترجمه

-
triangle
‫مثلث

-
umlaut
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی

-
university
‫دانشگاه

-
world map
‫نقشه جهان