‫گیاهان     
Plants

-

bamboo +

‫بامبو

-

blossom +

‫شکوفه

-

bouquet of flowers +

‫دسته گل

-

branch +

‫شاخه

-

bud +

‫غنچه

-

cactus +

‫کاکتوس

-

clover +

‫گل شبدر چه

-

cone +

‫مخروط

-

cornflower +

‫گل گندم

-

crocus +

‫زعفران

-

daffodil +

‫نرگس

-

daisy +

‫گل مروارید

-

dandelion +

‫قاصدک

-

flower +

‫گل

-

foliage +

‫شاخ و برگ

-

grain +

‫دانه

-

grass +

‫چمن

-

growth +

‫رشد

-

hyacinth +

‫سنبل

-

lawn +

‫چمن

-

lily +

‫سوسن سفید

-

linseed +

‫تخم بزرک

-

mushroom +

‫قارچ

-

olive tree +

‫درخت زیتون

-

palm tree +

‫درخت خرما

-

pansy +

‫بنفشه سه رنگ

-

peach tree +

‫درخت هلو

-

plant +

‫گیاه

-

poppy +

‫خشخاش

-

root +

‫ریشه

-

rose +

‫گل رز

-

seed +

‫بذر

-

snowdrop +

‫گل برف

-

sunflower +

‫گل آفتاب گردان

-

thorn +

‫خار

-

trunk +

‫تنه

-

tulip +

‫گل لاله

-

water lily +

‫نیلوفر آبی

-

wheat +

‫گندم

-
bamboo
‫بامبو

-
blossom
‫شکوفه

-
bouquet of flowers
‫دسته گل

-
branch
‫شاخه

-
bud
‫غنچه

-
cactus
‫کاکتوس

-
clover
‫گل شبدر چه

-
cone
‫مخروط

-
cornflower
‫گل گندم

-
crocus
‫زعفران

-
daffodil
‫نرگس

-
daisy
‫گل مروارید

-
dandelion
‫قاصدک

-
flower
‫گل

-
foliage
‫شاخ و برگ

-
grain
‫دانه

-
grass
‫چمن

-
growth
‫رشد

-
hyacinth
‫سنبل

-
lawn
‫چمن

-
lily
‫سوسن سفید

-
linseed
‫تخم بزرک

-
mushroom
‫قارچ

-
olive tree
‫درخت زیتون

-
palm tree
‫درخت خرما

-
pansy
‫بنفشه سه رنگ

-
peach tree
‫درخت هلو

-
plant
‫گیاه

-
poppy
‫خشخاش

-
root
‫ریشه

-
rose
‫گل رز

-
seed
‫بذر

-
snowdrop
‫گل برف

-
sunflower
‫گل آفتاب گردان

-
thorn
‫خار

-
trunk
‫تنه

-
tulip
‫گل لاله

-
water lily
‫نیلوفر آبی

-
wheat
‫گندم