‫اتومبیل     
Car

-

air filter +

‫فیلتر هوا

-

breakdown +

‫خرابی

-

camper +

‫ماشین کاروان

-

car battery +

‫باتری اتومبیل

-

child seat +

‫صندلی بچّه

-

damage +

‫آسیب

-

diesel +

‫دیزل

-

exhaust pipe +

‫لوله اگزوز

-

flat tire +

‫لاستیک پنچر

-

gas station +

‫پمپ بنزین

-

headlight +

‫چراغ

-

hood +

‫کاپوت ماشین

-

jack +

‫جک

-

jerry can +

‫قوطی ذخیره

-

junkyard +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

rear +

‫عقب

-

rear light +

‫نور عقب

-

rear view mirror +

‫آینه عقب

-

ride +

‫نقل

-

rim +

‫رینگ ماشین

-

spark plug +

‫شمع ماشین

-

tachometer +

‫سرعت سنج

-

ticket +

‫جریمه

-

tire +

‫لاستیک

-

towing service +

‫مکانیک سیار

-

vintage car +

‫اتومبیل قدیمی

-

wheel +

‫چرخ

-
air filter
‫فیلتر هوا

-
breakdown
‫خرابی

-
camper
‫ماشین کاروان

-
car battery
‫باتری اتومبیل

-
child seat
‫صندلی بچّه

-
damage
‫آسیب

-
diesel
‫دیزل

-
exhaust pipe
‫لوله اگزوز

-
flat tire
‫لاستیک پنچر

-
gas station
‫پمپ بنزین

-
headlight
‫چراغ

-
hood
‫کاپوت ماشین

-
jack
‫جک

-
jerry can
‫قوطی ذخیره

-
junkyard
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
rear
‫عقب

-
rear light
‫نور عقب

-
rear view mirror
‫آینه عقب

-
ride
‫نقل

-
rim
‫رینگ ماشین

-
spark plug
‫شمع ماشین

-
tachometer
‫سرعت سنج

-
ticket
‫جریمه

-
tire
‫لاستیک

-
towing service
‫مکانیک سیار

-
vintage car
‫اتومبیل قدیمی

-
wheel
‫چرخ