‫هوا     
Weather

-

barometer +

‫هواسنج

-

cloud +

‫ابر

-

cold +

‫سرما

-

crescent +

‫هلال

-

darkness +

‫تاریکی

-

drought +

‫خشکسالی

-

earth +

‫زمین

-

fog +

‫مِه

-

frost +

‫یخبندان

-

glaze +

‫یخبندان

-

heat +

‫گرما

-

hurricane +

‫گردباد

-

icicle +

‫قندیل

-

lightning +

‫صاعقه

-

meteor +

‫شهاب سنگ

-

moon +

‫ماه

-

rainbow +

‫رنگین کمان

-

raindrop +

‫قطره باران

-

snow +

‫برف

-

snowflake +

‫دانه برف

-

snowman +

‫آدم برفی

-

star +

‫ستاره

-

storm +

‫طوفان

-

storm surge +

‫طوفان

-

sun +

‫خورشید

-

sunbeam +

‫پرتو افتاب

-

sunset +

‫پستاب

-

thermometer +

‫دماسنج

-

thunderstorm +

‫رعد و برق

-

twilight +

‫شفق

-

weather +

‫آب و هوا

-

wet conditions +

‫رطوبت

-

wind +

‫باد

-
barometer
‫هواسنج

-
cloud
‫ابر

-
cold
‫سرما

-
crescent
‫هلال

-
darkness
‫تاریکی

-
drought
‫خشکسالی

-
earth
‫زمین

-
fog
‫مِه

-
frost
‫یخبندان

-
glaze
‫یخبندان

-
heat
‫گرما

-
hurricane
‫گردباد

-
icicle
‫قندیل

-
lightning
‫صاعقه

-
meteor
‫شهاب سنگ

-
moon
‫ماه

-
rainbow
‫رنگین کمان

-
raindrop
‫قطره باران

-
snow
‫برف

-
snowflake
‫دانه برف

-
snowman
‫آدم برفی

-
star
‫ستاره

-
storm
‫طوفان

-
storm surge
‫طوفان

-
sun
‫خورشید

-
sunbeam
‫پرتو افتاب

-
sunset
‫پستاب

-
thermometer
‫دماسنج

-
thunderstorm
‫رعد و برق

-
twilight
‫شفق

-
weather
‫آب و هوا

-
wet conditions
‫رطوبت

-
wind
‫باد