‫زمان     
Time

-

alarm clock +

‫ساعت

-

ancient history +

‫تاریخ باستان

-

antique +

‫عتیقه

-

appointment book +

‫دفترچه ملاقات

-

autumn / fall +

‫پائیز

-

break +

‫استراحت

-

calendar +

‫تقویم

-

century +

‫قرن

-

clock +

‫ساعت

-

coffee break +

‫وقت استراحت

-

date +

‫تاریخ

-

digital clock +

‫ساعت

-

eclipse +

‫خورشید گرفتگی

-

end +

‫پایان

-

future +

‫آینده

-

history +

‫تاریخ

-

hourglass +

‫ساعت شنی

-

middle ages +

‫قرون وسطی

-

month +

‫ماه

-

morning +

‫بامداد

-

past +

‫گذشته

-

pocket watch +

‫ساعت جیبی

-

punctuality +

‫وقت شناسی

-

rush +

‫عجله

-

seasons +

‫فصول

-

spring +

‫بهار

-

sundial +

‫ساعت آفتابی

-

sunrise +

‫طلوع آفتاب

-

sunset +

‫غروب خورشید

-

time +

‫زمان

-

time +

‫زمان

-

waiting time +

‫زمان انتظار

-

weekend +

‫آخر هفته

-

year +

‫سال

-
alarm clock
‫ساعت

-
ancient history
‫تاریخ باستان

-
antique
‫عتیقه

-
appointment book
‫دفترچه ملاقات

-
autumn / fall
‫پائیز

-
break
‫استراحت

-
calendar
‫تقویم

-
century
‫قرن

-
clock
‫ساعت

-
coffee break
‫وقت استراحت

-
date
‫تاریخ

-
digital clock
‫ساعت

-
eclipse
‫خورشید گرفتگی

-
end
‫پایان

-
future
‫آینده

-
history
‫تاریخ

-
hourglass
‫ساعت شنی

-
middle ages
‫قرون وسطی

-
month
‫ماه

-
morning
‫بامداد

-
past
‫گذشته

-
pocket watch
‫ساعت جیبی

-
punctuality
‫وقت شناسی

-
rush
‫عجله

-
seasons
‫فصول

-
spring
‫بهار

-
sundial
‫ساعت آفتابی

-
sunrise
‫طلوع آفتاب

-
sunset
‫غروب خورشید

-
time
‫زمان

-
time
‫زمان

-
waiting time
‫زمان انتظار

-
weekend
‫آخر هفته

-
year
‫سال