‫محیط     
Environment

-

agriculture +

‫کشاورزی

-

air pollution +

‫آلودگی هوا

-

anthill +

‫مور تپّه

-

canal +

‫کانال

-

coast +

‫ساحل

-

continent +

‫قارّه

-

creek +

‫نهر

-

dam +

‫سد

-

desert +

‫بیابان

-

dune +

‫تپه

-

field +

‫دشت

-

forest +

‫جنگل

-

glacier +

‫یخچال های طبیعی

-

heath +

‫زمین کشاورزی

-

island +

‫جزیره

-

jungle +

‫جنگل

-

landscape +

‫چشم انداز

-

mountains +

‫کوه ها

-

nature park +

‫پارک طبیعت

-

peak +

‫قله

-

pile +

‫توده

-

protest march +

‫راه پیمایی اعتراضی

-

recycling +

‫بازیافت

-

sea +

‫دریا

-

smoke +

‫دود

-

vineyard +

‫تاکستان

-

volcano +

‫آتشفشان

-

waste +

‫زباله

-

water level +

‫سطح آب

-
agriculture
‫کشاورزی

-
air pollution
‫آلودگی هوا

-
anthill
‫مور تپّه

-
canal
‫کانال

-
coast
‫ساحل

-
continent
‫قارّه

-
creek
‫نهر

-
dam
‫سد

-
desert
‫بیابان

-
dune
‫تپه

-
field
‫دشت

-
forest
‫جنگل

-
glacier
‫یخچال های طبیعی

-
heath
‫زمین کشاورزی

-
island
‫جزیره

-
jungle
‫جنگل

-
landscape
‫چشم انداز

-
mountains
‫کوه ها

-
nature park
‫پارک طبیعت

-
peak
‫قله

-
pile
‫توده

-
protest march
‫راه پیمایی اعتراضی

-
recycling
‫بازیافت

-
sea
‫دریا

-
smoke
‫دود

-
vineyard
‫تاکستان

-
volcano
‫آتشفشان

-
waste
‫زباله

-
water level
‫سطح آب