‫گیاهان     
Plantoj

-

la bambuo +

‫بامبو

-

la floraĵo +

‫شکوفه

-

la florbukedo +

‫دسته گل

-

la branĉo +

‫شاخه

-

la burĝono +

‫غنچه

-

la kakto +

‫کاکتوس

-

la trifolio +

‫گل شبدر چه

-

la pina konuso +

‫مخروط

-

la cejano +

‫گل گندم

-

la krokuso +

‫زعفران

-

la jonkvilo +

‫نرگس

-

la lekanto +

‫گل مروارید

-

la leontodo +

‫قاصدک

-

la floro +

‫گل

-

la foliaro +

‫شاخ و برگ

-

la greno / la cerealo +

‫دانه

-

la herbo +

‫چمن

-

la kresko +

‫رشد

-

la hiacinto +

‫سنبل

-

la gazono +

‫چمن

-

la lilio +

‫سوسن سفید

-

la linsemo +

‫تخم بزرک

-

la fungo +

‫قارچ

-

la olivarbo +

‫درخت زیتون

-

la palmo +

‫درخت خرما

-

la penseo +

‫بنفشه سه رنگ

-

la persikarbo +

‫درخت هلو

-

la planto +

‫گیاه

-

la papaveto +

‫خشخاش

-

la radiko +

‫ریشه

-

la rozo +

‫گل رز

-

la semo +

‫بذر

-

la galanto +

‫گل برف

-

la sunfloro +

‫گل آفتاب گردان

-

la dorno +

‫خار

-

la trunko +

‫تنه

-

la tulipo +

‫گل لاله

-

la akvolilio +

‫نیلوفر آبی

-

la tritiko +

‫گندم

-
la bambuo
‫بامبو

-
la floraĵo
‫شکوفه

-
la florbukedo
‫دسته گل

-
la branĉo
‫شاخه

-
la burĝono
‫غنچه

-
la kakto
‫کاکتوس

-
la trifolio
‫گل شبدر چه

-
la pina konuso
‫مخروط

-
la cejano
‫گل گندم

-
la krokuso
‫زعفران

-
la jonkvilo
‫نرگس

-
la lekanto
‫گل مروارید

-
la leontodo
‫قاصدک

-
la floro
‫گل

-
la foliaro
‫شاخ و برگ

-
la greno / la cerealo
‫دانه

-
la herbo
‫چمن

-
la kresko
‫رشد

-
la hiacinto
‫سنبل

-
la gazono
‫چمن

-
la lilio
‫سوسن سفید

-
la linsemo
‫تخم بزرک

-
la fungo
‫قارچ

-
la olivarbo
‫درخت زیتون

-
la palmo
‫درخت خرما

-
la penseo
‫بنفشه سه رنگ

-
la persikarbo
‫درخت هلو

-
la planto
‫گیاه

-
la papaveto
‫خشخاش

-
la radiko
‫ریشه

-
la rozo
‫گل رز

-
la semo
‫بذر

-
la galanto
‫گل برف

-
la sunfloro
‫گل آفتاب گردان

-
la dorno
‫خار

-
la trunko
‫تنه

-
la tulipo
‫گل لاله

-
la akvolilio
‫نیلوفر آبی

-
la tritiko
‫گندم