‫انتزاعی     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado +

‫مدیریت بازرگانی

-

la reklamo +

‫تبلیغات

-

la sago +

‫فلش

-

la malpermeso +

‫ممنوعیت

-

la kariero +

‫حرفه

-

la centro +

‫مرکز

-

la elekto +

‫انتخاب

-

la kunlaborado +

‫همکاری

-

la koloro +

‫رنگ

-

la kontakto +

‫تماس

-

la danĝero +

‫خطر

-

la amdeklaro +

‫اعلام عشق

-

la defalo +

‫کاهش

-

la difino +

‫تعریف

-

la diferenco +

‫تفاوت

-

la malfacilaĵo +

‫سختی

-

la direkto +

‫جهت

-

la malkovro +

‫کشف

-

la malordo +

‫نامرتب

-

la malproksimo +

‫دور

-

la distanco +

‫مسافت

-

la diverseco +

‫تنوع

-

la peno +

‫تلاش

-

la eksploro +

‫اکتشاف

-

la falo +

‫سقوط

-

la forto +

‫نیرو

-

la parfumo +

‫عطر

-

la libereco +

‫آزادی

-

la fantomo +

‫شبح

-

la duono +

‫نیمه

-

la alteco +

‫ارتفاع

-

la helpo +

‫کمک

-

la kaŝejo +

‫مخفی گاه

-

la hejmlando +

‫میهن

-

la higieno +

‫بهداشت

-

la ideo +

‫نظر

-

la iluzio +

‫توهّم

-

la imago +

‫تخیّل

-

la inteligenteco +

‫هوش

-

la invito +

‫دعوت

-

la justeco +

‫عدالت

-

la lumo +

‫نور

-

la rigardo +

‫نگاه

-

la perdo +

‫زیان

-

la pligrandigo +

‫بزرگ نمایی

-

la eraro +

‫اشتباه

-

la murdo +

‫قتل

-

la nacio +

‫ملّت

-

la novaĵo +

‫تازگی

-

la opcio +

‫گزینه

-

la pacienco +

‫صبر

-

la planado +

‫برنامه ریزی

-

la problemo +

‫مشکل

-

la protektado +

‫حفاظت

-

la reflekto +

‫بازتاب

-

la respubliko +

‫جمهوری

-

la risko +

‫خطر

-

la sekureco +

‫ایمنی

-

la sekreto +

‫راز

-

la sekso +

‫جنسیّت

-

la ombro +

‫سایه

-

la grandeco +

‫اندازه

-

la solidareco +

‫همبستگی

-

la sukceso +

‫موفقیت

-

la subteno +

‫پشتیبانی

-

la tradicio +

‫سنّت

-

la pezo +

‫وزن

-
la administrado
‫مدیریت بازرگانی

-
la reklamo
‫تبلیغات

-
la sago
‫فلش

-
la malpermeso
‫ممنوعیت

-
la kariero
‫حرفه

-
la centro
‫مرکز

-
la elekto
‫انتخاب

-
la kunlaborado
‫همکاری

-
la koloro
‫رنگ

-
la kontakto
‫تماس

-
la danĝero
‫خطر

-
la amdeklaro
‫اعلام عشق

-
la defalo
‫کاهش

-
la difino
‫تعریف

-
la diferenco
‫تفاوت

-
la malfacilaĵo
‫سختی

-
la direkto
‫جهت

-
la malkovro
‫کشف

-
la malordo
‫نامرتب

-
la malproksimo
‫دور

-
la distanco
‫مسافت

-
la diverseco
‫تنوع

-
la peno
‫تلاش

-
la eksploro
‫اکتشاف

-
la falo
‫سقوط

-
la forto
‫نیرو

-
la parfumo
‫عطر

-
la libereco
‫آزادی

-
la fantomo
‫شبح

-
la duono
‫نیمه

-
la alteco
‫ارتفاع

-
la helpo
‫کمک

-
la kaŝejo
‫مخفی گاه

-
la hejmlando
‫میهن

-
la higieno
‫بهداشت

-
la ideo
‫نظر

-
la iluzio
‫توهّم

-
la imago
‫تخیّل

-
la inteligenteco
‫هوش

-
la invito
‫دعوت

-
la justeco
‫عدالت

-
la lumo
‫نور

-
la rigardo
‫نگاه

-
la perdo
‫زیان

-
la pligrandigo
‫بزرگ نمایی

-
la eraro
‫اشتباه

-
la murdo
‫قتل

-
la nacio
‫ملّت

-
la novaĵo
‫تازگی

-
la opcio
‫گزینه

-
la pacienco
‫صبر

-
la planado
‫برنامه ریزی

-
la problemo
‫مشکل

-
la protektado
‫حفاظت

-
la reflekto
‫بازتاب

-
la respubliko
‫جمهوری

-
la risko
‫خطر

-
la sekureco
‫ایمنی

-
la sekreto
‫راز

-
la sekso
‫جنسیّت

-
la ombro
‫سایه

-
la grandeco
‫اندازه

-
la solidareco
‫همبستگی

-
la sukceso
‫موفقیت

-
la subteno
‫پشتیبانی

-
la tradicio
‫سنّت

-
la pezo
‫وزن