‫انتزاعی     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado

‫مدیریت بازرگانی

-

la reklamo

‫تبلیغات

-

la sago

‫فلش

-

la malpermeso

‫ممنوعیت

-

la kariero

‫حرفه

-

la centro

‫مرکز

-

la elekto

‫انتخاب

-

la kunlaborado

‫همکاری

-

la koloro

‫رنگ

-

la kontakto

‫تماس

-

la amdeklaro

‫اعلام عشق

-

la defalo

‫کاهش

-

la difino

‫تعریف

-

la diferenco

‫تفاوت

-

la direkto

‫جهت

-

la malordo

‫نامرتب

-

la distanco

‫مسافت

-

la diverseco

‫تنوع

-

la peno

‫تلاش

-

la eksploro

‫اکتشاف

-

la falo

‫سقوط

-

la forto

‫نیرو

-

la parfumo

‫عطر

-

la libereco

‫آزادی

-

la fantomo

‫شبح

-

la duono

‫نیمه

-

la alteco

‫ارتفاع

-

la helpo

‫کمک

-

la kaŝejo

‫مخفی گاه

-

la hejmlando

‫میهن

-

la higieno

‫بهداشت

-

la ideo

‫نظر

-

la iluzio

‫توهّم

-

la imago

‫تخیّل

-

la invito

‫دعوت

-

la justeco

‫عدالت

-

la lumo

‫نور

-

la rigardo

‫نگاه

-

la perdo

‫زیان

-

la pligrandigo

‫بزرگ نمایی

-

la eraro

‫اشتباه

-

la murdo

‫قتل

-

la nacio

‫ملّت

-

la novaĵo

‫تازگی

-

la opcio

‫گزینه

-

la planado

‫برنامه ریزی

-

la problemo

‫مشکل

-

la protektado

‫حفاظت

-

la reflekto

‫بازتاب

-

la respubliko

‫جمهوری

-

la risko

‫خطر

-

la sekureco

‫ایمنی

-

la sekreto

‫راز

-

la sekso

‫جنسیّت

-

la ombro

‫سایه

-

la grandeco

‫اندازه

-

la solidareco

‫همبستگی

-

la sukceso

‫موفقیت

-

la subteno

‫پشتیبانی

-

la tradicio

‫سنّت

-

la pezo

‫وزن

-
la administrado
‫مدیریت بازرگانی

-
la reklamo
‫تبلیغات

-
la sago
‫فلش

-
la malpermeso
‫ممنوعیت

-
la kariero
‫حرفه

-
la centro
‫مرکز

-
la elekto
‫انتخاب

-
la kunlaborado
‫همکاری

-
la koloro
‫رنگ

-
la kontakto
‫تماس

-
la danĝero
‫خطر

-
la amdeklaro
‫اعلام عشق

-
la defalo
‫کاهش

-
la difino
‫تعریف

-
la diferenco
‫تفاوت

-
la malfacilaĵo
‫سختی

-
la direkto
‫جهت

-
la malkovro
‫کشف

-
la malordo
‫نامرتب

-
la malproksimo
‫دور

-
la distanco
‫مسافت

-
la diverseco
‫تنوع

-
la peno
‫تلاش

-
la eksploro
‫اکتشاف

-
la falo
‫سقوط

-
la forto
‫نیرو

-
la parfumo
‫عطر

-
la libereco
‫آزادی

-
la fantomo
‫شبح

-
la duono
‫نیمه

-
la alteco
‫ارتفاع

-
la helpo
‫کمک

-
la kaŝejo
‫مخفی گاه

-
la hejmlando
‫میهن

-
la higieno
‫بهداشت

-
la ideo
‫نظر

-
la iluzio
‫توهّم

-
la imago
‫تخیّل

-
la inteligenteco
‫هوش

-
la invito
‫دعوت

-
la justeco
‫عدالت

-
la lumo
‫نور

-
la rigardo
‫نگاه

-
la perdo
‫زیان

-
la pligrandigo
‫بزرگ نمایی

-
la eraro
‫اشتباه

-
la murdo
‫قتل

-
la nacio
‫ملّت

-
la novaĵo
‫تازگی

-
la opcio
‫گزینه

-
la pacienco
‫صبر

-
la planado
‫برنامه ریزی

-
la problemo
‫مشکل

-
la protektado
‫حفاظت

-
la reflekto
‫بازتاب

-
la respubliko
‫جمهوری

-
la risko
‫خطر

-
la sekureco
‫ایمنی

-
la sekreto
‫راز

-
la sekso
‫جنسیّت

-
la ombro
‫سایه

-
la grandeco
‫اندازه

-
la solidareco
‫همبستگی

-
la sukceso
‫موفقیت

-
la subteno
‫پشتیبانی

-
la tradicio
‫سنّت

-
la pezo
‫وزن