‫هوا     
Vetero

-

la barometro +

‫هواسنج

-

la nubo +

‫ابر

-

la malvarmo +

‫سرما

-

la lunarko +

‫هلال

-

la mallumo +

‫تاریکی

-

la trosekeco / la senpluveco +

‫خشکسالی

-

la tero +

‫زمین

-

la nebulo +

‫مِه

-

la frosto +

‫یخبندان

-

la glatiso +

‫یخبندان

-

la varmo +

‫گرما

-

la uragano +

‫گردباد

-

la stalaktito +

‫قندیل

-

la fulmo +

‫صاعقه

-

la meteorŝtono +

‫شهاب سنگ

-

la luno +

‫ماه

-

la ĉielarko +

‫رنگین کمان

-

la pluvguto +

‫قطره باران

-

la neĝo +

‫برف

-

la neĝero +

‫دانه برف

-

la neĝhomo +

‫آدم برفی

-

la stelo +

‫ستاره

-

la ŝtormo +

‫طوفان

-

la ŝtorma ondego +

‫طوفان

-

la suno +

‫خورشید

-

la sunradio +

‫پرتو افتاب

-

la sunsubiro +

‫پستاب

-

la termometro +

‫دماسنج

-

la fulmotondro +

‫رعد و برق

-

la krepusko +

‫شفق

-

la vetero +

‫آب و هوا

-

la malsekeco +

‫رطوبت

-

la vento +

‫باد

-
la barometro
‫هواسنج

-
la nubo
‫ابر

-
la malvarmo
‫سرما

-
la lunarko
‫هلال

-
la mallumo
‫تاریکی

-
la trosekeco / la senpluveco
‫خشکسالی

-
la tero
‫زمین

-
la nebulo
‫مِه

-
la frosto
‫یخبندان

-
la glatiso
‫یخبندان

-
la varmo
‫گرما

-
la uragano
‫گردباد

-
la stalaktito
‫قندیل

-
la fulmo
‫صاعقه

-
la meteorŝtono
‫شهاب سنگ

-
la luno
‫ماه

-
la ĉielarko
‫رنگین کمان

-
la pluvguto
‫قطره باران

-
la neĝo
‫برف

-
la neĝero
‫دانه برف

-
la neĝhomo
‫آدم برفی

-
la stelo
‫ستاره

-
la ŝtormo
‫طوفان

-
la ŝtorma ondego
‫طوفان

-
la suno
‫خورشید

-
la sunradio
‫پرتو افتاب

-
la sunsubiro
‫پستاب

-
la termometro
‫دماسنج

-
la fulmotondro
‫رعد و برق

-
la krepusko
‫شفق

-
la vetero
‫آب و هوا

-
la malsekeco
‫رطوبت

-
la vento
‫باد