‫ترافیک     
Tráfico

-

el accidente

‫تصادف

-

la barrera

‫مانع

-

la bicicleta

‫دوچرخه

-

el autobús

‫اتوبوس

-

el teleférico

‫تراموا

-

el coche

‫اتومبیل

-

la caravana

‫کاروان

-

el carruaje

‫درشکه

-

el abarrotamiento

‫ازدحام

-

la carretera

‫جادّه

-

la curva

‫منحنی

-

la salida

‫پرواز هواپیما

-

el freno de emergencia

‫ترمز اضطراری

-

la entrada

‫ورودی

-

la escalera mecánica

‫پله برقی

-

el exceso de equipaje

‫اضافه بار

-

la salida

‫خروج

-

el ferri

‫کشتی

-

el camión de bomberos

‫ماشین آتش نشانی

-

el vuelo

‫پرواز

-

la gasolina

‫بنزین

-

el freno de mano

‫ترمز دستی

-

el helicóptero

‫هلیکوپتر

-

la autopista

‫بزرگراه

-

la casa flotante

‫خانه قایقی

-

la bicicleta de señoras

‫دوچرخه زنانه

-

el giro a la izquierda

‫گردش به چپ

-

el paso a nivel

‫محلّ تقاطع

-

la locomotora

‫لوکوموتیو

-

el mapa

‫نقشه

-

el metro

‫مترو

-

el ciclomotor

‫موتورگازی

-

la lancha

‫قایق موتوری

-

la motocicleta

‫موتور سیکلت

-

el casco de motorista

‫کلاه ایمنی

-

el motociclista

‫موتورسوار

-

la zona de prohibido adelantar

‫سبقت ممنوع

-

el no fumador

‫غیر سیگاری

-

la calle de sentido único

‫خیابان یک طرفه

-

el parquímetro

‫پارکومتر

-

el pasajero

‫مسافر

-

el avión de pasajeros

‫هواپیمای مسافری

-

el peatón

‫عابر پیاده

-

el avión

‫هواپیما

-

el bache

‫دست انداز

-

el avión de hélice

‫هواپیما

-

el rail

‫خط آهن

-

el puente del ferrocarril

‫پل راه آهن

-

el acceso

‫سطح شیب دار

-

la preferencia

‫حق عبور

-

la carretera

‫خیابان

-

la rotonda

‫میدان

-

la fila de asientos

‫ردیف صندلی

-

el scooter

‫روروک

-

el scooter

‫موتور

-

la señal

‫تابلو راهنما

-

el trineo

‫سورتمه

-

la moto de nieve

‫اتومبیل برفی

-

la velocidad

‫سرعت

-

el límite de velocidad

‫حداکثر سرعت

-

la estación

ایستگاه راه‌آهن

-

la parada

‫ایستگاه

-

la señal de la calle

‫تابلو نام خیابان

-

la estación de metro

‫ایستگاه مترو

-

el taxi

‫تاکسی

-

el billete

‫بلیط

-

el horario

‫جدول حرکت

-

la vía

‫ریل

-

el tractor

‫تراکتور

-

el tráfico

‫ترافیک

-

el atasco

‫راه بندان

-

el semáforo

‫چراغ

-

la señal de tráfico

‫تابلو راهنمایی رانندگی

-

el tren

‫قطار

-

el viaje en tren

‫قطار سواری

-

el tranvía

‫مترو

-

el transporte

‫حمل و نقل

-

el triciclo

‫سه چرخه

-

el camión

‫کامیون

-

la vía de doble sentido

‫ترافیک مقابل

-

la rueda

‫چرخ

-

el zepelín

‫زپلین

-
el accidente
‫تصادف

-
la barrera
‫مانع

-
la bicicleta
‫دوچرخه

-
el barco / la barca
‫قایق

-
el autobús
‫اتوبوس

-
el teleférico
‫تراموا

-
el coche
‫اتومبیل

-
la caravana
‫کاروان

-
el carruaje
‫درشکه

-
el abarrotamiento
‫ازدحام

-
la carretera
‫جادّه

-
el barco de crucero
‫کشتی

-
la curva
‫منحنی

-
el callejón sin salida
‫بن بست

-
la salida
‫پرواز هواپیما

-
el freno de emergencia
‫ترمز اضطراری

-
la entrada
‫ورودی

-
la escalera mecánica
‫پله برقی

-
el exceso de equipaje
‫اضافه بار

-
la salida
‫خروج

-
el ferri
‫کشتی

-
el camión de bomberos
‫ماشین آتش نشانی

-
el vuelo
‫پرواز

-
el vagón de mercancías
‫واگن

-
la gasolina
‫بنزین

-
el freno de mano
‫ترمز دستی

-
el helicóptero
‫هلیکوپتر

-
la autopista
‫بزرگراه

-
la casa flotante
‫خانه قایقی

-
la bicicleta de señoras
‫دوچرخه زنانه

-
el giro a la izquierda
‫گردش به چپ

-
el paso a nivel
‫محلّ تقاطع

-
la locomotora
‫لوکوموتیو

-
el mapa
‫نقشه

-
el metro
‫مترو

-
el ciclomotor
‫موتورگازی

-
la lancha
‫قایق موتوری

-
la motocicleta
‫موتور سیکلت

-
el casco de motorista
‫کلاه ایمنی

-
el motociclista
‫موتورسوار

-
la bicicleta de montaña
‫دوچرخه

-
el paso de montaña
‫معبر

-
la zona de prohibido adelantar
‫سبقت ممنوع

-
el no fumador
‫غیر سیگاری

-
la calle de sentido único
‫خیابان یک طرفه

-
el parquímetro
‫پارکومتر

-
el pasajero
‫مسافر

-
el avión de pasajeros
‫هواپیمای مسافری

-
el peatón
‫عابر پیاده

-
el avión
‫هواپیما

-
el bache
‫دست انداز

-
el avión de hélice
‫هواپیما

-
el rail
‫خط آهن

-
el puente del ferrocarril
‫پل راه آهن

-
el acceso
‫سطح شیب دار

-
la preferencia
‫حق عبور

-
la carretera
‫خیابان

-
la rotonda
‫میدان

-
la fila de asientos
‫ردیف صندلی

-
el scooter
‫روروک

-
el scooter
‫موتور

-
la señal
‫تابلو راهنما

-
el trineo
‫سورتمه

-
la moto de nieve
‫اتومبیل برفی

-
la velocidad
‫سرعت

-
el límite de velocidad
‫حداکثر سرعت

-
la estación
ایستگاه راه‌آهن

-
el barco de vapor
‫کشتی

-
la parada
‫ایستگاه

-
la señal de la calle
‫تابلو نام خیابان

-
el cochecito para niños
‫کالسکه

-
la estación de metro
‫ایستگاه مترو

-
el taxi
‫تاکسی

-
el billete
‫بلیط

-
el horario
‫جدول حرکت

-
la vía
‫ریل

-
el cambio de vía
‫ریل

-
el tractor
‫تراکتور

-
el tráfico
‫ترافیک

-
el atasco
‫راه بندان

-
el semáforo
‫چراغ

-
la señal de tráfico
‫تابلو راهنمایی رانندگی

-
el tren
‫قطار

-
el viaje en tren
‫قطار سواری

-
el tranvía
‫مترو

-
el transporte
‫حمل و نقل

-
el triciclo
‫سه چرخه

-
el camión
‫کامیون

-
la vía de doble sentido
‫ترافیک مقابل

-
el paso subterráneo
‫زیرگذر

-
la rueda
‫چرخ

-
el zepelín
‫زپلین