‫دین     
Religión

-

la Pascua +

‫عید پاک

-

el huevo de Pascua +

‫تخم مرغ عید پاک

-

el ángel +

‫فرشته

-

la campana +

‫ناقوس

-

la Biblia +

‫کتاب مقدس

-

el obispo +

‫اسقف

-

la bendición +

‫برکت

-

el budismo +

‫بودیسم

-

el cristianismo +

‫مسیحیت

-

el regalo de Navidad +

‫هدیه کریسمس

-

el árbol de Navidad +

‫درخت کریسمس

-

la iglesia +

‫کلیسا

-

el ataúd +

‫تابوت

-

la creación +

‫خلقت

-

el crucifijo +

‫صلیب عیسی

-

el diablo +

‫شیطان

-

el Dios +

‫خدا

-

el hinduismo +

‫آیین هندو

-

el Islam +

‫اسلام

-

el judaísmo +

‫یهودیت

-

la meditación +

‫مراقبه

-

la momia +

‫مومیایی

-

el musulmán +

‫مسلمان

-

el Papa +

‫پاپ

-

la oración +

‫نماز

-

el sacerdote +

‫کشیش

-

la religión +

‫دین

-

el servicio religioso +

‫مراسم مذهبی

-

la sinagoga +

‫کنیسه

-

el templo +

‫معبد

-

la tumba +

‫مقبره

-
la Pascua
‫عید پاک

-
el huevo de Pascua
‫تخم مرغ عید پاک

-
el ángel
‫فرشته

-
la campana
‫ناقوس

-
la Biblia
‫کتاب مقدس

-
el obispo
‫اسقف

-
la bendición
‫برکت

-
el budismo
‫بودیسم

-
el cristianismo
‫مسیحیت

-
el regalo de Navidad
‫هدیه کریسمس

-
el árbol de Navidad
‫درخت کریسمس

-
la iglesia
‫کلیسا

-
el ataúd
‫تابوت

-
la creación
‫خلقت

-
el crucifijo
‫صلیب عیسی

-
el diablo
‫شیطان

-
el Dios
‫خدا

-
el hinduismo
‫آیین هندو

-
el Islam
‫اسلام

-
el judaísmo
‫یهودیت

-
la meditación
‫مراقبه

-
la momia
‫مومیایی

-
el musulmán
‫مسلمان

-
el Papa
‫پاپ

-
la oración
‫نماز

-
el sacerdote
‫کشیش

-
la religión
‫دین

-
el servicio religioso
‫مراسم مذهبی

-
la sinagoga
‫کنیسه

-
el templo
‫معبد

-
la tumba
‫مقبره