‫انتزاعی     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus

‫مدیریت بازرگانی

-

reklaam

‫تبلیغات

-

nool

‫فلش

-

keeld

‫ممنوعیت

-

karjäär

‫حرفه

-

keskpaik

‫مرکز

-

valik

‫انتخاب

-

koostöö

‫همکاری

-

värv

‫رنگ

-

kokkupuude

‫تماس

-

oht

‫خطر

-

armuavaldus

‫اعلام عشق

-

lagunemine

‫کاهش

-

definitsioon

‫تعریف

-

erinevus

‫تفاوت

-

raskus

‫سختی

-

suund

‫جهت

-

avastus

‫کشف

-

korralagedus

‫نامرتب

-

kaugus

‫دور

-

vahemaa

‫مسافت

-

mitmekesisus

‫تنوع

-

vaev

‫تلاش

-

uurimine

‫اکتشاف

-

kukkumine

‫سقوط

-

jõud

‫نیرو

-

lõhn

‫عطر

-

vabadus

‫آزادی

-

kummitus

‫شبح

-

pool

‫نیمه

-

kõrgus

‫ارتفاع

-

abi

‫کمک

-

peidupaik

‫مخفی گاه

-

kodumaa

‫میهن

-

puhtus

‫بهداشت

-

idee

‫نظر

-

illusioon

‫توهّم

-

fantaasia

‫تخیّل

-

kutse

‫دعوت

-

õiglus

‫عدالت

-

valgus

‫نور

-

pilk

‫نگاه

-

kaotus

‫زیان

-

suurendus

‫بزرگ نمایی

-

viga

‫اشتباه

-

mõrv

‫قتل

-

rahvus

‫ملّت

-

uudsus

‫تازگی

-

võimalus

‫گزینه

-

planeerimine

‫برنامه ریزی

-

probleem

‫مشکل

-

kaitse

‫حفاظت

-

peegeldus

‫بازتاب

-

vabariik

‫جمهوری

-

risk

‫خطر

-

ohutus

‫ایمنی

-

saladus

‫راز

-

sugu

‫جنسیّت

-

vari

‫سایه

-

suurus

‫اندازه

-

solidaarsus

‫همبستگی

-

edu

‫موفقیت

-

toetus

‫پشتیبانی

-

traditsioon

‫سنّت

-

kaal

‫وزن

-
valitsus
‫مدیریت بازرگانی

-
reklaam
‫تبلیغات

-
nool
‫فلش

-
keeld
‫ممنوعیت

-
karjäär
‫حرفه

-
keskpaik
‫مرکز

-
valik
‫انتخاب

-
koostöö
‫همکاری

-
värv
‫رنگ

-
kokkupuude
‫تماس

-
oht
‫خطر

-
armuavaldus
‫اعلام عشق

-
lagunemine
‫کاهش

-
definitsioon
‫تعریف

-
erinevus
‫تفاوت

-
raskus
‫سختی

-
suund
‫جهت

-
avastus
‫کشف

-
korralagedus
‫نامرتب

-
kaugus
‫دور

-
vahemaa
‫مسافت

-
mitmekesisus
‫تنوع

-
vaev
‫تلاش

-
uurimine
‫اکتشاف

-
kukkumine
‫سقوط

-
jõud
‫نیرو

-
lõhn
‫عطر

-
vabadus
‫آزادی

-
kummitus
‫شبح

-
pool
‫نیمه

-
kõrgus
‫ارتفاع

-
abi
‫کمک

-
peidupaik
‫مخفی گاه

-
kodumaa
‫میهن

-
puhtus
‫بهداشت

-
idee
‫نظر

-
illusioon
‫توهّم

-
fantaasia
‫تخیّل

-
intelligentsus
‫هوش

-
kutse
‫دعوت

-
õiglus
‫عدالت

-
valgus
‫نور

-
pilk
‫نگاه

-
kaotus
‫زیان

-
suurendus
‫بزرگ نمایی

-
viga
‫اشتباه

-
mõrv
‫قتل

-
rahvus
‫ملّت

-
uudsus
‫تازگی

-
võimalus
‫گزینه

-
kannatlikkus
‫صبر

-
planeerimine
‫برنامه ریزی

-
probleem
‫مشکل

-
kaitse
‫حفاظت

-
peegeldus
‫بازتاب

-
vabariik
‫جمهوری

-
risk
‫خطر

-
ohutus
‫ایمنی

-
saladus
‫راز

-
sugu
‫جنسیّت

-
vari
‫سایه

-
suurus
‫اندازه

-
solidaarsus
‫همبستگی

-
edu
‫موفقیت

-
toetus
‫پشتیبانی

-
traditsioon
‫سنّت

-
kaal
‫وزن