‫انتزاعی     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus +

‫مدیریت بازرگانی

-

reklaam +

‫تبلیغات

-

nool +

‫فلش

-

keeld +

‫ممنوعیت

-

karjäär +

‫حرفه

-

keskpaik +

‫مرکز

-

valik +

‫انتخاب

-

koostöö +

‫همکاری

-

värv +

‫رنگ

-

kokkupuude +

‫تماس

-

oht +

‫خطر

-

armuavaldus +

‫اعلام عشق

-

lagunemine +

‫کاهش

-

definitsioon +

‫تعریف

-

erinevus +

‫تفاوت

-

raskus +

‫سختی

-

suund +

‫جهت

-

avastus +

‫کشف

-

korralagedus +

‫نامرتب

-

kaugus +

‫دور

-

vahemaa +

‫مسافت

-

mitmekesisus +

‫تنوع

-

vaev +

‫تلاش

-

uurimine +

‫اکتشاف

-

kukkumine +

‫سقوط

-

jõud +

‫نیرو

-

lõhn +

‫عطر

-

vabadus +

‫آزادی

-

kummitus +

‫شبح

-

pool +

‫نیمه

-

kõrgus +

‫ارتفاع

-

abi +

‫کمک

-

peidupaik +

‫مخفی گاه

-

kodumaa +

‫میهن

-

puhtus +

‫بهداشت

-

idee +

‫نظر

-

illusioon +

‫توهّم

-

fantaasia +

‫تخیّل

-

intelligentsus +

‫هوش

-

kutse +

‫دعوت

-

õiglus +

‫عدالت

-

valgus +

‫نور

-

pilk +

‫نگاه

-

kaotus +

‫زیان

-

suurendus +

‫بزرگ نمایی

-

viga +

‫اشتباه

-

mõrv +

‫قتل

-

rahvus +

‫ملّت

-

uudsus +

‫تازگی

-

võimalus +

‫گزینه

-

kannatlikkus +

‫صبر

-

planeerimine +

‫برنامه ریزی

-

probleem +

‫مشکل

-

kaitse +

‫حفاظت

-

peegeldus +

‫بازتاب

-

vabariik +

‫جمهوری

-

risk +

‫خطر

-

ohutus +

‫ایمنی

-

saladus +

‫راز

-

sugu +

‫جنسیّت

-

vari +

‫سایه

-

suurus +

‫اندازه

-

solidaarsus +

‫همبستگی

-

edu +

‫موفقیت

-

toetus +

‫پشتیبانی

-

traditsioon +

‫سنّت

-

kaal +

‫وزن

-
valitsus
‫مدیریت بازرگانی

-
reklaam
‫تبلیغات

-
nool
‫فلش

-
keeld
‫ممنوعیت

-
karjäär
‫حرفه

-
keskpaik
‫مرکز

-
valik
‫انتخاب

-
koostöö
‫همکاری

-
värv
‫رنگ

-
kokkupuude
‫تماس

-
oht
‫خطر

-
armuavaldus
‫اعلام عشق

-
lagunemine
‫کاهش

-
definitsioon
‫تعریف

-
erinevus
‫تفاوت

-
raskus
‫سختی

-
suund
‫جهت

-
avastus
‫کشف

-
korralagedus
‫نامرتب

-
kaugus
‫دور

-
vahemaa
‫مسافت

-
mitmekesisus
‫تنوع

-
vaev
‫تلاش

-
uurimine
‫اکتشاف

-
kukkumine
‫سقوط

-
jõud
‫نیرو

-
lõhn
‫عطر

-
vabadus
‫آزادی

-
kummitus
‫شبح

-
pool
‫نیمه

-
kõrgus
‫ارتفاع

-
abi
‫کمک

-
peidupaik
‫مخفی گاه

-
kodumaa
‫میهن

-
puhtus
‫بهداشت

-
idee
‫نظر

-
illusioon
‫توهّم

-
fantaasia
‫تخیّل

-
intelligentsus
‫هوش

-
kutse
‫دعوت

-
õiglus
‫عدالت

-
valgus
‫نور

-
pilk
‫نگاه

-
kaotus
‫زیان

-
suurendus
‫بزرگ نمایی

-
viga
‫اشتباه

-
mõrv
‫قتل

-
rahvus
‫ملّت

-
uudsus
‫تازگی

-
võimalus
‫گزینه

-
kannatlikkus
‫صبر

-
planeerimine
‫برنامه ریزی

-
probleem
‫مشکل

-
kaitse
‫حفاظت

-
peegeldus
‫بازتاب

-
vabariik
‫جمهوری

-
risk
‫خطر

-
ohutus
‫ایمنی

-
saladus
‫راز

-
sugu
‫جنسیّت

-
vari
‫سایه

-
suurus
‫اندازه

-
solidaarsus
‫همبستگی

-
edu
‫موفقیت

-
toetus
‫پشتیبانی

-
traditsioon
‫سنّت

-
kaal
‫وزن