‫انتزاعی     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto +

‫مدیریت بازرگانی

-

mainonta +

‫تبلیغات

-

nuoli +

‫فلش

-

kielto +

‫ممنوعیت

-

ura +

‫حرفه

-

keskus +

‫مرکز

-

valinta +

‫انتخاب

-

yhteistyö +

‫همکاری

-

väri +

‫رنگ

-

kontakti +

‫تماس

-

vaara +

‫خطر

-

rakkaudenosoitus +

‫اعلام عشق

-

taantuma +

‫کاهش

-

määritelmä +

‫تعریف

-

erilaisuus +

‫تفاوت

-

vaikeus +

‫سختی

-

suunta +

‫جهت

-

löytö +

‫کشف

-

epäjärjestys +

‫نامرتب

-

etäisyys +

‫دور

-

välimatka +

‫مسافت

-

monimuotoisuus +

‫تنوع

-

ponnistus +

‫تلاش

-

tutkimusmatka +

‫اکتشاف

-

kaatuminen +

‫سقوط

-

voima +

‫نیرو

-

tuoksu +

‫عطر

-

vapaus +

‫آزادی

-

aave +

‫شبح

-

puolikas +

‫نیمه

-

korkeus +

‫ارتفاع

-

apu +

‫کمک

-

piilopaikka +

‫مخفی گاه

-

kotimaa +

‫میهن

-

puhtaus +

‫بهداشت

-

ajatus +

‫نظر

-

illuusio +

‫توهّم

-

mielikuvitus +

‫تخیّل

-

älykkyys +

‫هوش

-

kutsu +

‫دعوت

-

oikeus +

‫عدالت

-

valo +

‫نور

-

ilme +

‫نگاه

-

menetys +

‫زیان

-

suurennus +

‫بزرگ نمایی

-

virhe +

‫اشتباه

-

murha +

‫قتل

-

kansakunta +

‫ملّت

-

uutuus +

‫تازگی

-

vaihtoehto +

‫گزینه

-

kärsivällisyys +

‫صبر

-

suunnittelu +

‫برنامه ریزی

-

ongelma +

‫مشکل

-

suojaus +

‫حفاظت

-

heijastus +

‫بازتاب

-

tasavalta +

‫جمهوری

-

riski +

‫خطر

-

turvallisuus +

‫ایمنی

-

salaisuus +

‫راز

-

sukupuoli +

‫جنسیّت

-

varjo +

‫سایه

-

koko +

‫اندازه

-

solidaarisuus +

‫همبستگی

-

menestys +

‫موفقیت

-

tuki +

‫پشتیبانی

-

perinne +

‫سنّت

-

paino +

‫وزن

-
hallinto
‫مدیریت بازرگانی

-
mainonta
‫تبلیغات

-
nuoli
‫فلش

-
kielto
‫ممنوعیت

-
ura
‫حرفه

-
keskus
‫مرکز

-
valinta
‫انتخاب

-
yhteistyö
‫همکاری

-
väri
‫رنگ

-
kontakti
‫تماس

-
vaara
‫خطر

-
rakkaudenosoitus
‫اعلام عشق

-
taantuma
‫کاهش

-
määritelmä
‫تعریف

-
erilaisuus
‫تفاوت

-
vaikeus
‫سختی

-
suunta
‫جهت

-
löytö
‫کشف

-
epäjärjestys
‫نامرتب

-
etäisyys
‫دور

-
välimatka
‫مسافت

-
monimuotoisuus
‫تنوع

-
ponnistus
‫تلاش

-
tutkimusmatka
‫اکتشاف

-
kaatuminen
‫سقوط

-
voima
‫نیرو

-
tuoksu
‫عطر

-
vapaus
‫آزادی

-
aave
‫شبح

-
puolikas
‫نیمه

-
korkeus
‫ارتفاع

-
apu
‫کمک

-
piilopaikka
‫مخفی گاه

-
kotimaa
‫میهن

-
puhtaus
‫بهداشت

-
ajatus
‫نظر

-
illuusio
‫توهّم

-
mielikuvitus
‫تخیّل

-
älykkyys
‫هوش

-
kutsu
‫دعوت

-
oikeus
‫عدالت

-
valo
‫نور

-
ilme
‫نگاه

-
menetys
‫زیان

-
suurennus
‫بزرگ نمایی

-
virhe
‫اشتباه

-
murha
‫قتل

-
kansakunta
‫ملّت

-
uutuus
‫تازگی

-
vaihtoehto
‫گزینه

-
kärsivällisyys
‫صبر

-
suunnittelu
‫برنامه ریزی

-
ongelma
‫مشکل

-
suojaus
‫حفاظت

-
heijastus
‫بازتاب

-
tasavalta
‫جمهوری

-
riski
‫خطر

-
turvallisuus
‫ایمنی

-
salaisuus
‫راز

-
sukupuoli
‫جنسیّت

-
varjo
‫سایه

-
koko
‫اندازه

-
solidaarisuus
‫همبستگی

-
menestys
‫موفقیت

-
tuki
‫پشتیبانی

-
perinne
‫سنّت

-
paino
‫وزن