‫دین     
Religion

-

la fête de Pâques +

‫عید پاک

-

l'œuf de Pâques +

‫تخم مرغ عید پاک

-

l'ange +

‫فرشته

-

la cloche +

‫ناقوس

-

la bible +

‫کتاب مقدس

-

l'évêque +

‫اسقف

-

la bénédiction +

‫برکت

-

le bouddhisme +

‫بودیسم

-

le christianisme +

‫مسیحیت

-

le cadeau de Noël +

‫هدیه کریسمس

-

l'arbre de Noël +

‫درخت کریسمس

-

l'église +

‫کلیسا

-

le cercueil +

‫تابوت

-

la création +

‫خلقت

-

le crucifix +

‫صلیب عیسی

-

le diable +

‫شیطان

-

le dieu +

‫خدا

-

l'hindouisme +

‫آیین هندو

-

l'islam +

‫اسلام

-

le judaïsme +

‫یهودیت

-

la méditation +

‫مراقبه

-

la momie +

‫مومیایی

-

le musulman +

‫مسلمان

-

le pape +

‫پاپ

-

la prière +

‫نماز

-

le prêtre +

‫کشیش

-

la religion +

‫دین

-

l'office religieux / la messe +

‫مراسم مذهبی

-

la synagogue +

‫کنیسه

-

le temple +

‫معبد

-

le tombeau +

‫مقبره

-
la fête de Pâques
‫عید پاک

-
l'œuf de Pâques
‫تخم مرغ عید پاک

-
l'ange
‫فرشته

-
la cloche
‫ناقوس

-
la bible
‫کتاب مقدس

-
l'évêque
‫اسقف

-
la bénédiction
‫برکت

-
le bouddhisme
‫بودیسم

-
le christianisme
‫مسیحیت

-
le cadeau de Noël
‫هدیه کریسمس

-
l'arbre de Noël
‫درخت کریسمس

-
l'église
‫کلیسا

-
le cercueil
‫تابوت

-
la création
‫خلقت

-
le crucifix
‫صلیب عیسی

-
le diable
‫شیطان

-
le dieu
‫خدا

-
l'hindouisme
‫آیین هندو

-
l'islam
‫اسلام

-
le judaïsme
‫یهودیت

-
la méditation
‫مراقبه

-
la momie
‫مومیایی

-
le musulman
‫مسلمان

-
le pape
‫پاپ

-
la prière
‫نماز

-
le prêtre
‫کشیش

-
la religion
‫دین

-
l'office religieux / la messe
‫مراسم مذهبی

-
la synagogue
‫کنیسه

-
le temple
‫معبد

-
le tombeau
‫مقبره