‫انتزاعی     
Termes abstraits

-

l'administration

‫مدیریت بازرگانی

-

la publicité

‫تبلیغات

-

la flèche

‫فلش

-

l'interdiction

‫ممنوعیت

-

la carrière

‫حرفه

-

le milieu

‫مرکز

-

le choix

‫انتخاب

-

la collaboration

‫همکاری

-

la couleur

‫رنگ

-

le contact

‫تماس

-

le danger

‫خطر

-

la déclaration d'amour

‫اعلام عشق

-

le déclin

‫کاهش

-

la définition

‫تعریف

-

la différence

‫تفاوت

-

le désordre

‫نامرتب

-

la distance

‫مسافت

-

la diversité

‫تنوع

-

l'effort

‫تلاش

-

l'exploration

‫اکتشاف

-

la chute

‫سقوط

-

la force

‫نیرو

-

le parfum

‫عطر

-

la liberté

‫آزادی

-

la moitié

‫نیمه

-

la hauteur

‫ارتفاع

-

l'aide

‫کمک

-

la cachette

‫مخفی گاه

-

la patrie

‫میهن

-

l'hygiène

‫بهداشت

-

l'idée

‫نظر

-

l'illusion

‫توهّم

-

l'imagination

‫تخیّل

-

l'invitation

‫دعوت

-

la justice

‫عدالت

-

le regard

‫نگاه

-

la perte

‫زیان

-

l'agrandissement

‫بزرگ نمایی

-

l'erreur

‫اشتباه

-

la nation

‫ملّت

-

la nouveauté

‫تازگی

-

la possibilité

‫گزینه

-

la planification

‫برنامه ریزی

-

le problème

‫مشکل

-

la protection

‫حفاظت

-

le reflet

‫بازتاب

-

la république

‫جمهوری

-

le risque

‫خطر

-

la sécurité

‫ایمنی

-

le secret

‫راز

-

le sexe

‫جنسیّت

-

l'ombre

‫سایه

-

la taille

‫اندازه

-

la solidarité

‫همبستگی

-

le succès

‫موفقیت

-

le support

‫پشتیبانی

-

la tradition

‫سنّت

-

le poids

‫وزن

-
l'administration
‫مدیریت بازرگانی

-
la publicité
‫تبلیغات

-
la flèche
‫فلش

-
l'interdiction
‫ممنوعیت

-
la carrière
‫حرفه

-
le milieu
‫مرکز

-
le choix
‫انتخاب

-
la collaboration
‫همکاری

-
la couleur
‫رنگ

-
le contact
‫تماس

-
le danger
‫خطر

-
la déclaration d'amour
‫اعلام عشق

-
le déclin
‫کاهش

-
la définition
‫تعریف

-
la différence
‫تفاوت

-
la difficulté
‫سختی

-
la direction
‫جهت

-
la découverte
‫کشف

-
le désordre
‫نامرتب

-
le lointain
‫دور

-
la distance
‫مسافت

-
la diversité
‫تنوع

-
l'effort
‫تلاش

-
l'exploration
‫اکتشاف

-
la chute
‫سقوط

-
la force
‫نیرو

-
le parfum
‫عطر

-
la liberté
‫آزادی

-
le fantôme
‫شبح

-
la moitié
‫نیمه

-
la hauteur
‫ارتفاع

-
l'aide
‫کمک

-
la cachette
‫مخفی گاه

-
la patrie
‫میهن

-
l'hygiène
‫بهداشت

-
l'idée
‫نظر

-
l'illusion
‫توهّم

-
l'imagination
‫تخیّل

-
l'intelligence
‫هوش

-
l'invitation
‫دعوت

-
la justice
‫عدالت

-
la lumière
‫نور

-
le regard
‫نگاه

-
la perte
‫زیان

-
l'agrandissement
‫بزرگ نمایی

-
l'erreur
‫اشتباه

-
l'assassinat
‫قتل

-
la nation
‫ملّت

-
la nouveauté
‫تازگی

-
la possibilité
‫گزینه

-
la patience
‫صبر

-
la planification
‫برنامه ریزی

-
le problème
‫مشکل

-
la protection
‫حفاظت

-
le reflet
‫بازتاب

-
la république
‫جمهوری

-
le risque
‫خطر

-
la sécurité
‫ایمنی

-
le secret
‫راز

-
le sexe
‫جنسیّت

-
l'ombre
‫سایه

-
la taille
‫اندازه

-
la solidarité
‫همبستگی

-
le succès
‫موفقیت

-
le support
‫پشتیبانی

-
la tradition
‫سنّت

-
le poids
‫وزن